Opracowania

Program warsztatu dla administracji

Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska

ROZDZIAŁ 1. Informacje na temat przygotowania programu kształcenia administracji publicznej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej przez grupę roboczą.

ROZDZIAŁ 2. Metryczka programu

ROZDZIAŁ 3. Moduł I - WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 4. Moduł II - Kontekst warsztatu i pokazanie „dużego obrazka” – po co pracownicom i pracownikom samorządu terytorialnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicom i pracownikom socjalnym oraz pracownicom i pracownikom instytucji rządowych z obszaru polityki społecznej wiedza antydyskryminacyjna?

ROZDZIAŁ 5. Moduł III - Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – podstawowe pojęcia z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji w odniesieniu do pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 6. Moduł IV - Tożsamość w kontekście dyskryminacji wielokrotnej – tożsamość mniejszościowa i większościowa oraz jej skutki dla codziennego funkcjonowania w systemie edukacji, na rynku pracy i w odniesieniu do systemu pomocy społecznej.

ROZDZIAL 7. Moduł V - Dyskryminacja wielokrotna – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

ROZDZIAŁ 8. Moduł VI - Identyfikowanie przejawów dyskryminacji i reagowanie na dyskryminację.

ROZDZIAŁ 9. Moduł VII - Przeciwdziałanie dyskryminacji - Zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem antydyskryminacyjnej perspektywy.

ROZDZIAŁ 10. Moduł VIII - Przeciwdziałanie dyskryminacji - Zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem antydyskryminacyjnej perspektywy.