Opracowania

Program warsztatu

Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska


ROZDZIAŁ 9. Moduł VII - Przeciwdziałanie dyskryminacji - Zasady prowadzenia wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem antydyskryminacyjnej perspektywy.


 

DZIEŃ 2    15:15 - 16:30 

CELE:
  • Zdobycie umiejętności reagowania na dyskryminację – ćwiczenie reakcji na dyskryminację na podstawie omawianej sytuacji.

 

Metody pracy: praca w grupach, analiza materiału, dyskusja.

 

PRZEBIEG:

1.    Praca nad materiałem źródłowym

OP dzieli OU na trzy/ cztery grupy (inne niż w poprzednich ćwiczeniach), przy użyciu dowolnej/ preferowanej metody. Każdej z nich rozdaje egzemplarz wywiadu środowiskowego (scenariusz w załączniku 5). Następnie prezentuje zadanie, które polega na tym by każda grupa po uważnym przeczytaniu wywiadu porozmawiała nad tym czy są to scenariusze wywiadu używane przez nich, w czym podobne, a w czym różne. Następnie wspólnie pracując nad danym scenariuszem OU mają się zastanowić w grupach jakie zapisy tego scenariusza można uznać za stereotypizujące, etykietujące, wykluczające, dyskryminujące, nierównościowe oraz jakie zmiany można wprowadzić by scenariusz był bardziej równościowy.

2.    Prezentacja na forum:

Każda z grup, po kolei, dzieli się własnymi pomysłami, spostrzeżeniami, ewentualnie też własnymi zebranymi praktykami równościowego traktowania klienta/ klientki.

3.    Podsumowanie trenerskie:

OP podsumowuje wypowiedzi z poszczególnych grup. Jeśli starczy czasu to na forum w dyskusji wypracowuje rekomendacje jak powinien być przeprowadzany taki wywiad by wzmacniał, doceniał, afirmował klienta/klientkę. Tłumaczy na czym polegają mikroafirmacje:

Mikroafirmacje – drobne zachowania werbalne i niewerbalne, często ledwo zauważalne, nieświadomie wysyłane i odbierane, które przeciwdziałają wykluczeniu.
Mary Rowe, Micro-affirmations and Micro-inequities, w: Journal of the International Ombudsman Association, Vol 1, Nr 1 , 2008

Funkcje mikroafirmacji:

  • są sygnałem dostrzeżenia, uznania i szacunku dla danej osoby;
  • doceniają też pracę wykonaną przez daną osobę;
  • dają możliwość skoncentrowania się na pozytywnej cesze, zachowaniu osoby bądź efekcie wykonanego przez nią zadania;
  • niwelują dysonans poznawczy między świadomością dobrze wykonanego zadania a odrzuceniem przez ludzi w danym środowisku (dobrze przecież przygotowałam tę prezentację, więc czemu oni się śmieją i nie słuchają?);
  • pozwalają zrekompensować stan zagrożenia, braku wiary w siebie, obniżenia poczucia własnej wartości u osób z grup mniejszościowych, które mają poczucie winy, były/są atakowane mikronierównościami, czują się pominięte czy odrzucone;  
  • budują atmosferę współpracy, sprzyjającą rozwojowi, twórczości, produktywności.

OP zbiera na forum różnego rodzaju mikroafirmacje, które może stosować pracownik/ pracownica podczas rozmowy z klientem/ klientka, by wzmacniać i tym samym przeciwdziałać dyskryminacji osoby, z która jest w kontakcie.

  ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:  

Opublikowano w maju 2013 roku

 

 

<<< ROZDZIAŁ 8                                                 ROZDZIAŁ 10 >>>