Opracowania

Program warsztatu

   Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska


ROZDZIAŁ 2. Metryczka programu warsztatowego


 

OSOBY PROWADZĄCE – POTRZEBNE KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE:

1. Udokumentowane przygotowanie zawodowe:

 • ukończona szkoła trenerska (minimum 170 godzin zajęć) i własny udział w warsztatach specjalizacyjnych (ukończony warsztat lub trening antydyskryminacyjny - minimum 16 godzin). 

2. Udokumentowane doświadczenie trenerskie:

 • przepracowanych minimum 120 godzin w formie szkolenia lub warsztatu antydyskryminacyjnego;
 • doświadczenie pracy z przedstawicielami/ przedstawicielkami administracji publicznej, preferencyjnie z pracownikami/czkami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

3.    Wiedza i umiejętności:

 • wiedza ekspercka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i z obszaru polityki społecznej;
 • znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania zasad uczenia dorosłych,
 • wiedza na temat procesu grupowego oraz umiejętność jego uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć, 
 • umiejętność budowania kontaktu z grupą — świadomość i umiejętność budowania kontaktu oraz wchodzenia w partnerską relację z osobami uczestniczącymi, 
 • umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej na poziomie werbalnym i niewerbalnym, 
 • umiejętności facylitacyjne, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji grupowej, angażowania osób uczestniczących, grupowego analizowania problemu, 
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i oporem w konstruktywny sposób,
 • umiejętności prezentacyjne.

4. Postawa:

 • uznanie wartości związanych z równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji: przyrodzonej godności, wolności i równości oraz szacunek dla różnorodności.

 Na podstawie: Marta Rawłuszko (red.), „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe”,
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa: 2011.

 

OSOBY UCZESTNICZĄCE - DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Warsztat jest skierowany do pracowników/czek urzędów samorządu terytorialnego, pracowników/czek jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracowników/czek socjalnych oraz pracowników/czek instytucji rządowychz obszaru polityki społecznej.

 

CZAS TRWANIA:

2 dni – 16 h szkoleniowych

 

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ POMOCOWYCH i UDZIELANIA WSPARCIA KLIETNOM i KLIENTKOM POMOCY SPOŁECZNEJ POCHODZĄCYM Z GRUP DYSKRYMINOWANYCH/ NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Nabycie umiejętności uwzględniania perspektywy antydyskryminacyjnej w wypełnianiu zadań pomocy społecznej (PS):

 1. Zdobycie wiedzy na temat grup narażonych na dyskryminację (w tym wielokrotną) - ich sytuacji, zachowań, barier w funkcjonowaniu i wychodzeniu z trudnych życiowo sytuacji.

 2. Zwiększenie umiejętności patrzenia na klientów pomocy społecznej przez pryzmat ich wielowymiarowej tożsamości i uwzględniania złożoności ich tożsamości przy codziennych kontaktach z klientami/tkami;

 3. Minimalizowanie skutków stereotypowego myślenia o klientach/tkach (m.in. po to, by dostosować ofertę pomocy do potrzeb klienta oraz możliwości jej przyjęcia);

 4. Zrozumienie mechanizmu dyskryminacji wielokrotnej oraz jej konsekwencji dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc i wsparcie instytucji pomocy społecznej i zdobycie umiejętności identyfikowania, przeciwdziałania i reagowania na sytuacje dyskryminacji w instytucji.

 

TREŚCI: 

Wiedza/ zakres merytoryczny szkolenia:

 • definicje pojęć/ zjawisk z obszaru antydyskryminacji (kategoryzowanie, stereotypizacja, uprzedzenia, mikronierówności, dyskryminacja/ dyskryminacja wielokrotna)  i ich konsekwencje (a) dla pracownika/cy socjalnego i (b) dla klienta/tki PS;
 • mechanizmy i ich konsekwencje dla relacji pracownik - klient: etykietowanie, łańcuch dyskryminacji, mniejszość – większość, samospełniająca się przepowiednia;
 • metody i narzędzia przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację w miejscu pracy.

Postawa (przekazy):

Praca socjalna bazuje na wartościach (wymienione w ustawie) nawiązujących do praw człowieka i wartości, na jakich opiera się podejście antydyskryminacyjne. Pomoc społeczna koncentruje swoje zadania na osobach i  grupach znajdujących się w uzależniającej od innych, podporządkowanej, pozbawionej prestiżu społecznego, władzy, trudnej do przezwyciężenia samodzielnie sytuacji/ sytuacjach (bezdomność, uzależnienie, niepełnosprawność, przemoc, ale też wykluczenie, dyskryminacja, itp.). Zawodowym zadaniem/ misją powinno więc być wzmocnienie grup i osób (w trudnej sytuacji życiowej/ dyskryminowanych). Bazując na powyższym warsztat powinien być poprowadzony w taki sposób, by przy zachowaniu twarzy i godności osoba uczestnicząca zmierzyła się ze swoimi przyzwyczajeniami, rytuałami i schematami funkcjonowania w zawodzie, szczególnie tymi, które mają wpływ na antydyskryminacyjny charakter pracy. W związku z tym osoba uczestnicząca  powinna:

•    uwierzyć/ przypomnieć sobie/ docenić misyjny/ ideowy/ antydyskryminacyjny wymiar swojej pracy;
•    uświadomić sobie własne normy wartości, stereotypy i uprzedzenia;
•    nabyć świadomość własnej władzy i uprzywilejowanej sytuacji w relacji pracownik/ca – klient/ka;
•    rozumieć, iż własny system warności, stereotypy, uprzedzenia, mogą, ale nie powinny, wpływać na relacje z innymi ludźmi/ z klientami i klientkami.

 

UKŁAD TREŚCI - MODUŁY I CELE:

MODUŁ I: WPROWADZENIE

Cele:
•    zbudowanie grupy i gruntu pod współpracę na szkoleniu;
•    wprowadzenie perspektywy antydyskryminacyjnej w kontekst pracy socjalnej;
•    refleksja nad podobieństwami i różnicami w celach i założeniach pomocy społecznej i edukacji antydyskryminacyjnej – na czym u źródeł/ założeń/ celów polega jedna i druga dziedzina.

MODUŁ II: KATEGORYZOWANIE/ STEREOTYPIZOWANIE, UPRZEDZENIA

Cele:
•    zrozumienie podstaw funkcjonowania społecznego:
- OU wiedzą czym są, jakie mają źródła i podstawowe cechy stereotypów;
- OU rozumieją jak działają uprzedzenia, etykietowanie i dyskryminacja;
- OU potrafią wskazać konsekwencje etykietowania i zachowań dyskryminacyjnych, szczególnie dla możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej;
•    przyłożenie perspektywy antydyskryminacyjnej do pracy osoby pracującej w obszarze pomocy społecznej (w kontekście relacji pracowniczych i kontaktów z klientami i klientkami)

MODUŁ III: TOŻSAMOŚĆ

Cele:
•    refleksja nad tożsamością w kontekście antydyskryminacyjnym: pierwotność i wtórność cech tożsamości; tożsamościowe przesłanki dyskryminacji;
•    mniejszość – większość, normy społeczne, władza;
•    identyfikacja i diagnoza własnej pozycji społecznej i sytuacji klientów i klientek;
•    wzmocnienie dostrzegania wielowymiarowej tożsamości klientek i klientów OPS.

MODUŁ IV: DYSKRYMINACJA i DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA

Cele:
•    Zrozumienie mechanizmu dyskryminacji oraz jego konsekwencji:
      - analiza zjawiska dyskryminacji wielokrotnej ze względu na pochodzenie narodowe, status uchodźcy, samotne macierzyństwo, wielodzietność;
      - zdobycie wiedzy na temat dyskryminacji pośredniej i nabycie umiejętności odróżniania jej od dyskryminacji bezpośredniej;
      - poznanie różnych poziomów dyskryminacji: systemowego, instytucjonalnego, indywidualnego;
      - spojrzenie na dyskryminacje z perspektywy osoby dyskryminującej i dyskryminowanej oraz systemu w jakim funkcjonują (polityka społeczna – pomoc socjalna i polityka migracyjna, w tym międzynarodowa ochrona cudzoziemców);
•    Zrozumienie znaczenia relacji władzy i jej konsekwencji w pracy z klientami / klientkami.
•    Kształtowanie umiejętności spojrzenia na klientów/klientki z perspektywy przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej i adekwatnego działania.

MODUŁ V: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI WIELOKROTNEJ

Cele:
•    Zwiększenie gotowości i dostarczenie narzędzi do przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację w pracy socjalnej
•    Uwrażliwienie na bariery, jakie napotykają osoby z mniejszości przy korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej;
•    Zgłębienie znaczenia zachowań, reakcji (w tym mikronierówności) osób z grupy większościowej i grupy mniejszościowej.
•    Zdobycie umiejętności reagowania na dyskryminację – ćwiczenie reakcji na dyskryminację.

MODUŁ VI: PODSUMOWANIE

Cele:
•    podsumowanie warsztatu;
•    ewaluacja spotkania;
•    pożegnanie.

Opublikowano w maju 2013 roku

 

<<< ROZDZIAŁ 1                                                   ROZDZIAŁ 3 >>>