Opracowania

Program warsztatu

 Praca zespołowa. Koordynacja - Dominika Cieślikowska


Rozdział 1. Informacje na temat przygotowania programu kształcenia administracji publicznej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej przez grupę roboczą


 • Skład zespołu:
  Kamila Dąbrowska, Anna Gużda, Grażyna Latos, Zuzanna Mączyńska, (Michał Pawlęga), Sylwia Skalska, ze szczególnym zaangażowaniem Agaty Gnat i Agnieszki Kozakoszczak, koordynacja prac: Dominika Cieślikowska. 
 • Grupa docelowa:
  Dobór grupy docelowej poprzedzony był analizą rynku szkoleniowego i projektów na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji skierowanych do administracji publicznej. Zabrane informacje pomogły zdecydować, że zarówno osoby reprezentujące administrację samorządową, jak i centralną otrzymali w ostatnim czasie dostęp do szkoleń i innych form wsparcia w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, chociażby poprzez takie projekty, jak działanie Fundacji „Feminoteka” (liderka projektu) w partnerstwie międzynarodowym: „Równość standardem dobrego samorządu”. Celem tego projektu jest/ było wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. Natomiast urzędnicy i urzędniczki szczebla centralnego brali udział w intensywnym procesie edukacyjnym oraz korzystali z innych form rozwoju kompetencji w projekcie „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, we współpracy z: Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim. Celem projektu było podjęcie działań zmierzających do przygotowania administracji rządowej do tworzenia i monitorowania prawa oraz odpowiednich strategii politycznych z uwzględnieniem zasady równości przez podjęcie działań zmierzających do stworzenia spójnego i skutecznego systemu przeciwdziałania dyskryminacji na wszystkich poziomach administracji rządowej. Autorki koncepcji programu  postanowiły więc zawęzić grupę docelową i skierować program na prace z bardziej konkretną grupą zawodową.

  Założenia projektu pomogły wybrać trzy grupy:
  (1) grono nauczycielskie i osoby związane z oświatą,
  (2) instytucje rynku pracy,
  (3) pracownicy/czki samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracowników/czek socjalnych oraz pracowników/czek instytucji rządowych z obszaru polityki społecznej.

  Dalsza analiza rynku szkoleniowego pozwoliła ustalić, że upowszechnienie idei równości szans  i antydyskryminacji zarówno w edukacji, jak i na rynku pracy ma miejsce poprzez projekty zakrojone na szeroką skalę, jak i pojedyncze mniejsze sytuacje szkoleniowe. Stąd wybór ostatecznej grupy docelowej: osoby związane z polityką socjalną, w szczególności z pomocą społeczną.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych:
  Kolejnym etapem związanym z analizą kontekstu programu szkoleniowego było przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych. Założeniem ogólnym badania było to by w kontakcie z pracownikami/cami instytucji pomocy społecznej dowiedzieć się z jednej strony jakie są wytyczne/ filozofia/ etos/ zasady/ standardy instytucji (czy w ogóle są?), a z drugiej jaka jest praktyka i zachowania poszczególnych osób kontaktujących się bezpośrednio z klientami z grup dyskryminowanych/ mniejszościowych. Celem badania było zbadanie potrzeb szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji (w tym dyskryminacji wielokrotnej) i określenie działań, które dla pracowników byłby źródłem wiedzy i wsparciem, w sytuacjach związanych z pracą z grupami mniejszościowymi.

  Badaczki starały się ustalić ponadto na ile system i instytucje pomocy społecznej pracujące z grupami wykluczonymi wdrążają perspektywę przeciwdziałania dyskryminacji (wielokrotnej)/ kierują się polityką równych szans i czy robią to świadomie oraz na ile ta perspektywa/ polityka jest obecna w praktyce codziennej urzędów. W badaniu sprawdzano także sposoby postrzegania i traktowania grup mniejszościowych i osób z tych grup przez pracowników i pracowniczki pomocy społecznej.

  Badanie przeprowadzono metodą jakościową – były to wywiady w oparciu o kwestionariusz zawierający pytania badawcze. Dobór merytoryki szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zakotwiczania programu szkolenia w rzeczywistości osób z instytucji pomocy społecznej i poszukiwania części wspólnych pomiędzy pracą socjalną a antydyskryminacją, wyznaczyły wyniki rozmów z pracownikami i pracowniczkami samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Opracowanie wyników badania nie miało formy pisemnej, było podstawą dyskusji i decyzji podejmowanych przez grupę roboczą.

 

 • Podział zadań i odpowiedzialności:
  Cała grupa i poszczególne jej członkinie przyczyniły się do:
  • przygotowania i przeprowadzenia badania potrzeb szkoleniowych;
  • wyznaczenia celów szkolenia (głównych i szczegółowych) oraz celów poszczególnych modułów;
  • analizy materiałów zastanych (zbieranie, badanie i opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej, typu tekst ustawy, regulaminy instytucji, studia przypadków, dostępne materiały edukacyjne, promocyjne, itp.);
  • przygotowania informacji na temat poszczególnych grup marginalizowanych (tam gdzie można było także w kontekście pomocy społecznej)
  • doboru treści, głównych przekazów i planowanych efektów dla poszczególnych modułów;
  • konsultacji propozycji ćwiczeń i przygotowania materiałów edukacyjnych w grupie roboczej;
  • konsultacji założeń i rysu przebiegu szkolenia na forum innych grup roboczych w projekcie.

Do zadań koordynatorki prac grupy należało przygotowywanie i facylitacja spotkań oraz uporządkowanie efektów pracy i opracowanie na ich podstawie przebiegu poszczególnych modułów z doborem metod pracy i sugerowanych ćwiczeń.

 • Rekomendacje do wdrażania programu:
  1. Przeprowadzenie pilotażowych szkoleń służących weryfikacji programu i materiałów szkoleniowych;
  2. Konsultacja programu z przedstawicielami/ lkami grupy docelowej;
  3. Określenie potrzeb i perspektywy osób z grup, którym świadczona jest pomoc (dotarcie do informacji o tym, jak czują się klienci/tki instytucji pomocowych w kontekście przestrzegania ich praw do niedyskryminującego odnoszenia się do nich, przestrzegania zasady równości wobec nich). 

 

Opublikowano w maju 2013

 

                                                                               ROZDZIAŁ 2 >>>