Strona wyszukiwania
Wyszukaj w kategorii:

Wyniki (16)

Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu w 1993 r.
...Przemocy wobec Kobiet przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Wiedniu w 1993 r. WR Prawo Płeć kobiety Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec.(2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z dnia 30 kwietnia 2002 roku
...przemocą z dnia 30 kwietnia 2002 roku EU Prawo Płeć kobiety Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
...przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Antydyskryminacja / przeciwdziałanie dyskryminacji Prawo antydyskryminacyjne Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI))
...przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI)) EU Prawo Płeć kobiety Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
...przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) Zobacz Ustawę zmieniającą tę Ustawę z 2010 r.  >>>> PL Prawo Płeć Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet (2010/C 285 E/07)
...przemocy wobec kobiet (2010/C 285 E/07) WR Prawo Płeć kobiety Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)
...przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842) PL Prawo Płeć Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 –2020
...Przemocy w Rodzinie >>> PL Polityka (władza) Prawo Płeć przemoc fizyczna przemoc psychiczna przemoc seksualna Prawo antydyskryminacyjne Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie
Akty prawne / dokumenty
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
...przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domesti...
Akty prawne / dokumenty
Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami - Karta Kobiet (Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna)
...przemocy uwarunkowanej 5. Równość płci poza Unią EU Polityka (władza) Płeć dostęp do władzy godzenie życia zawodowego z prywatnym przemoc ekonomiczna przemoc fizyczna Antydyskryminacja ...
Akty prawne / dokumenty
Memorandum do Polskiego Rządu. Ocena postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 2002 roku dla Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego.
...Przemoc Przemoc domowa / przemoc w rodzinie Tolerancja Uchodźstwo Zasada non refoulement
Akty prawne / dokumenty
KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2013 - 2015
...Przemoc
Akty prawne / dokumenty
Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015
...przemocy uwarunkowanej płcią 5. Równość płci w polityce zewnętrznej 6. Kwestie horyzontalne EU Polityka (władza) Praca Płeć aktywizacja zawodowa dostęp do władzy Gender mainstreaming L...
Akty prawne / dokumenty
Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
...przemocy uwarunkowanej płcią;eliminowanie stereotypów związanych z płcią; propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwoju. W każdym z obszarów określone...
Akty prawne / dokumenty
Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005
...Przemoc wobec kobiet;  Zdrowie kobiet;  Edukacja;  Udział kobiet we władzach publicznych i w procesie podejmowania decyzji; Kobiety i środki masowego przekazu;  Współpraca administracj...
Akty prawne / dokumenty
Deklaracja Pekińska (Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet - Pekin 1995)
...przemocy wobec kobiet i Deklaracji o prawie do rozwoju. Państwa wyraziły również wolę budowania porozumienia i czynienia postępów we wdrażaniu postanowień ONZ-owskich konferencji i szczy...
Akty prawne / dokumenty