Baza organizacji

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zostało powołane w 2004 roku jako niezależne stowarzyszenie skupiające młodych krakowskich Żydów i Żydówki. Członkowie Stowarzyszenia mają różne zainteresowania i poglądy, ale łączy ich pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować, umacniać. Towarzystwo jest otwarte zarówno na tych, którzy skłaniają się ku religii, jak i tych, których żydostwo ma wymiar świecki, bowiem fundamentami naszego stowarzyszenia są: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni, w której członkowie/członkinie indywidualnie bądź wspólnie mogą definiować swoją tożsamość i realizować zadania, jakie stawiają przed sobą jako aktywnymi członkowie/członkinie żydowskiej społeczności Krakowa. Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należą: integracja środowiska żydowskiego; Nasze działania skierowane są głównie do społeczności krakowskich Żydów. Realizowane przez nas projekty integrują różne grupy wiekowe, różne organizacje. Budujemy tym samym silne poczucie wspólnoty w obrębie społeczności krakowskich Żydów i Żydówek. pogłębianie wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej; Realizujemy projekty, które z jednej strony stwarzają możliwość łatwego dostępu do wiedzy, np. ogólnodostępna Biblioteka Żydowska. Z drugiej strony organizując wystawy, prelekcje, spotkania z artystami dajemy słuchaczom możliwość interakcji z kulturą i tradycja żydowską. szerzenie tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm; Realizujemy warsztaty, ćwiczenia, nieformalne formy edukacji antydyskryminacyjnej. Wspieramy działania mające na celu wymianę doświadczeń miedzy organizacjami działającymi na rzecz szeroko rozumianej tolerancji. Obszary działania: równe traktowanie,mniejszości narodowe,antysemityzm

MiejscowośćKraków, małopolskie
AdresDietla 64/6, 31-039 Kraków
Adres WWWhttp://www.czulent.pl/
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Czulent-Jewish-Association/132631883417245?fref=ts
Zobacz na mapie