Baza organizacji

Związek Romów Polskich

Stowarzyszenie zostało założone w 2000 roku. Swoją siedzibę mieści w Szczecinku. Funkcję Prezesa zarządu pełni Pan Roman Chojnacki, który jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nasze stowarzyszenie, jako jedyne w Polsce jeżeli chodzi o Romów, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Związek Romów Polskich czynnie bierze udział we wszelkich spotkaniach mających na celu nawiązanie kontaktów oraz przedstawienie problemów społeczności romskiej. Nawiązujemy współpracę z organizacjami i Fundacjami mającymi na celu pomoc najbardziej potrzebującym. Współpracowaliśmy z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM).

Współpraca z tak doświadczoną organizacją międzynarodową zaowocowała zdobyciem cennego doświadczenia w prowadzeniu dużych i skomplikowanych projektów. Zaufanie jakim obdarzył nas IOM zobowiązuje nas do świadczenia usług na najwyższym poziomie, podejmowania nowych wyzwań w celu ulepszenia naszej pracy.

Możemy się pochwalić również współpracą z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Jesteśmy członkami "Polskiej Unii Ofiar Nazizmu". Występujemy do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych Romów. Nawiązujemy łączność społeczno-kulturowo-oświatową z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi aby wspólnie działać na rzecz polepszenia sytuacji społecznej mniejszości narodowych w Polsce.

Oprócz współpracy z innymi organizacjami naszym celem, jest pomoc mniejszości narodowej jaką są Romowie. Rozwiązujemy problemy społeczne i prawnicze. Służymy pomocą w zakresie prawniczym i poszukiwania pracy. Rozwiązujemy wszelkie problemy naszych beneficjantów.

W listopadzie 2001r., w ramach naszej działalności powołaliśmy do życia Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, stanowiący w życiu społeczności romskiej w Polsce wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną. Projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo badawczym, który w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą oraz ich dziejami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem epoki ich zagłady w okresie II wojny światowej.

Byliśmy również współrealizatorami projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostepu. EQUAL to nowe sposoby rozwiazywania problemu dyskryminacji na rynku pracy. Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie i popieranie – w drodze wspólpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierównosci na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujacych pracy. Nazwa naszego partnerstwa to: „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej”.

Od 2006 roku wydajemy romski dwumiesięcznik "Romano Atmo" w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Staramy się na bieżąco pisać o wydarzeniach dotyczących Romów w Polsce i Europie. Gazetę "Romska Dusza" wydajemy dla Romów i Polaków, aby kultywować tradycję romską oraz propagować język romski, a także aby przyczynić się to integracji romsko-polskiej i walczyć ze stereotypami i nietolerancją. Nasze pismo współtworzą romscy studenci, cyganolodzy oraz ludzie, którzy odbierają Romów pozytywnie, którzy mają lub mięli kontakt z Romami na co dzień - wspomagamy się przysyłanymi artykułami i fotografiami od pasjonatów kultury romskiej z całej Polski. Najciekawsze listy oraz opinie czytelników umieszczamy w naszej gazecie. Dwumiesięcznik Romano Atmo trafia do największych bibliotek w Polsce oraz wydziałów etnologii i etnografii najważniejszych uczelni w Polsce.


Zobacz na mapie