Baza organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zostało założone w 2004 roku w Warszawie.

Misją Stowarzyszenia „Niebieska Linia” jest zmiana dotychczasowych relacji interpersonalnych opartych na dyskryminacji i przemocy, tak aby wypracowywanie i upowszechnianie sprawdzonych w praktyce skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowały polepszenie jakości życia nas wszystkich.

Głównym celem naszej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie - osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Bliskie nam są działania systemowe i kompleksowe łączące możliwości oddziaływań interwencyjnych i pomocowych. Poszukujemy nowatorskich i odważnych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiedzy o zjawisku przemocy i wiedzy psychologicznej. Nasi klienci nauczyli nas, że w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie istotne znaczenie ma szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie godności osobistej oraz odnoszenie się do zasobów, obszarów zdrowia i kompetencji osobistych. W swoich działaniach przywiązujemy dużą wagę do budowania partnerskiej współpracy z innymi ludźmi oraz przestrzegania zasad komunikacji bez przemocy (NVC).
 

Od momentu powstania, Stowarzyszenie m.in.:

 • realizuje jedne z pierwszych w Polsce programy pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • opracowało i prowadzi autorskie programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • oferuje pomoc psychologiczną indywidualną, rodzinną oraz dla par,
 • prowadziło i prowadzi działania na rzecz rozwijania współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych,  
 • opracowuje publikacje merytoryczne – poradniki dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, filmy instruktażowe dla służb,
 • szkoli specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, jest autorem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I i II stopnia, które stanowi podstawowy kanon szkoleń dla służb w całej Polsce, prowadzi autorskie szkolenie przygotowujące specjalistów do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie p.n.: Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc,
 • od wielu lat prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
  w Rodzinie "Niebieska Linia", które w 2013 roku obsłużyło już ponad 14.000 telefonów interwencyjnych oraz prowadzi interwencje w sprawach osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, na podstawie porozumienia pomiędzy Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Główną Policji i Ministerstwem Sprawiedliwości,
 •  bierze udział w spotkaniach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim mających wpływ na tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • opracowuje i prowadzi autorskie programy profilaktyki przemocy dla szkół, takie jak np.: „Niebieska Godzina Wychowawcza”, „Wolska Akademia Rodzica”, „Niebieskie Szkoły”,
 • współpracuje z uczelniami w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunków społecznych i medycznych, takim jak: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i w Sopocie, Pedagogium, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Członkowie zespołu Stowarzyszenia współtworzyli Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez udział w pracach komisji Sejmu RP.
 

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w:

 • Radzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
 • Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych w wielu dzielnicach m.st. Warszawy,
 • prowadzą superwizje pracy specjalistów oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na terenie całej Polski,
 • członkowie Stowarzyszenia są zapraszani jako eksperci do współtworzenia lokalnych
  i międzynarodowych strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • często występują w mediach w charakterze ekspertów w tej dziedzinie oaz recenzują programy i projekty.


Założyciele Stowarzyszenia uczestniczyli także w opracowaniu i realizacji następujących kampanii społecznych:

 • „Powstrzymać przemoc domową” kojarzonej z plakatami "Bo zupa była za słona", we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kampania „Zły dotyk", we współpracy z telewizją TVN,
 • "Dzieciństwo bez przemocy", we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fundacją „Dzieci Niczyje”,
 • "Kochać zbyt mocno", we współpracy z Ambasadą Kanady,
 • „Przełam przemoc”, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
Adresul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Adres WWWhttp://www.niebieskalinia.org/
Telefon(22) 499-37-33
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/niebieskalinia/?fref=ts
Zobacz na mapie