Baza organizacji

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Koalicja KARAT jest siecią 63 organizacji pozarządowych z 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Jej działania koncentrują się w 3 obszarach: prawa kobiet, uwzględnianie praw i perspektywy kobiet w polityce rozwojowej krajów oraz sprawiedliwość społeczno-ekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia godnej pracy. Działamy na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz zmian w polityce rządów, a także podniesienia świadomości społeczeństw w kwestii równouprawnienia.

Cele Koalicji KARAT

  • Działać na rzecz zmian w polityce oraz prawodawstwie krajów Regionu tak, aby uwzględniały równość płci, a także były w zgodzie z międzynarodowymi standardami i umowami.
  • Lobbować na rzecz potrzeb kobiet w Regionie na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji przez rządy.
  • Przyczyniać się do poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej kobiet w Regionie.
  • Angażować się w działania związane z uwzględnianiem perspektywy kobiet w polityce rozwojowej krajów.
  • Odpowiadać na zagrożenia związane z fundamentalizmem, konserwatyzmem oraz siłami anty-demokratycznymi, jak również z niebezpieczeństwem konfliktu zbrojnego.
  • Wzmacniać potencjał Koalicji KARAT tak, aby była w stanie realizować swoją misję.

 

Główne strategie w celu osiągnięcia naszej misji

  • Rzecznictwo na poziomie Narodów Zjednoczonych (szczególnie w kontekście Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz wdrażania postanowień konferencji pekińskiej), Unii Europejskiej (szczególnie w kontekście procesu rozszerzania się Unii oraz polityki sąsiedzkiej), rządów krajów z naszego Regionu oraz innych aktorów związanych z kwestią praw kobiet i równouprawnienia takich jak korporacje międzynarodowe.
  • Monitorowanie wdrażania międzynarodowych umów i standardów dotyczących równouprawnienia (na przykład Pekińskiej Platformy Działania, Konwencji CEDAW, Międzynarodowej Konwencji Pracy, wytycznych polityki i prawa unijnego itp.)
  • Wzmacnianie potencjału ukierunkowane na tworzenie ekspertyz w dziedzinie sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej oraz miejsca kobiet w polityce rozwojowej krajów w celu poprawy sytuacji kobiet w naszym Regionie.
  • Budowanie relacji z innymi europejskimi/globalnymi koalicjami/organizacjami działającymi na rzecz kobiet i rozwoju w celu intensyfikacji naszych osiągnięć w dziedzinie równouprawnienia oraz sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.

Zobacz na mapie