Baza organizacji

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU od dziesięciu lat realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. Szukając nowatorskich rozwiązań nawiązujemy współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami/ekspertkami różnych dziedzin.

W ramach naszych działań poszukujemy najlepszych sposobów aktywizacji oraz wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi np. dziećmi. Inspirujemy inne organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne do wdrażania najlepszych rozwiązań sprzyjających równowadze w życiu osobistym i zawodowym oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do stawiania celów, podejmowania własnych inicjatyw, realizowania pasji. Naszą ofertę współtworzymy wraz z uczestniczkami i uczestnikami naszych działań.

Wspieramy również inne organizacje pozarządowe w profesjonalnym rozwoju.
Dotychczas wsparliśmy ponad 1500 osób, 500 organizacji i firm.

 

Dążymy do tego, by każdy miał realne szanse spełnienia się na polu osobistym, społecznym i zawodowym.

Aktywizujemy i inspirujemy do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w godzeniu ról osobistych i zawodowych.

Wspieramy organizacje, które działają w duchu równych szans i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju naszego społeczeństwa.

To nasza misja, którą realizujemy poprzez:

  • wdrażanie kompleksowych rozwiązań z zakresu Work Life Balance, dla tych którzy chcą żyć świadomie, w harmonii z sobą i otoczeniem,
  • kształcenie i rozwój specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań z obszaru Work Life Balance
  • rozwój i popularyzację idei Work Life Balance
  • wspieranie inicjatyw na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie kobiet, w tym stymulowanie aktywności zawodowej kobiet oraz rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, upowszechnianie partnerskiego modelu rodziny, promowanie aktywności kobiet w sferze publicznej i społecznej. Ponadto, dążymy do promowania różnorodności oraz wdrażania rozwiązań na szczeblu administracji lokalnej i regionalnej, które oddziaływują na aktywizację i reaktywizację zawodową kobiet.

Zobacz na mapie