Baza organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Naszą misją jest: dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:

  • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
  • inicjowanie rozwiązań prawnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
  • współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
  • szkolenia rodziców i profesjonalistów,
  • działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Członkami Stowarzyszenia są: rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

 

Małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością potrzebują stymulacji rozwoju i specjalistycznej terapii. Rodzicepotrzebują nadziei, wsparcia i wskazówek do postępowania z dzieckiem. Wszystko to otrzymują w Ośrodkach (Punktach) Wczesnej Interwencji.
Stowarzyszenie prowadzi 29 ośrodków w Polsce dla ponad 11 000 dzieci.

Każde dziecko ma prawo do nauki. Dzieci z wieloma poważnymi niepełnosprawnościami nie powinny leżeć w domu i czekać na nauczyciela. Potrzebują towarzystwa rówieśników, zindywidualizowanego podejścia i nowoczesnych metod edukacyjnych. Wszystko to dostają w Ośrodkach Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczych. Stowarzyszenie prowadzi 64 takich ośrodków dla ponad 3000 uczniów.

Młode osoby poważnie niepełnosprawne intelektualnie, również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, przebywają w grupie i korzystają z terapii, pod warunkiem otrzymywania wsparcia dostosowanego do ich potrzeb. Są one uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy. PSOUU prowadzi 35 takich placówek dla ok. 1000 osób.

Młode dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują dłuższego przygotowania i szkolenia, żeby zdobyć umiejętności przydatne w bardziej samodzielnym życiu i w pracy, zostają uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Stowarzyszenie prowadzi 84 takich warsztatów dla blisko 3400 uczestników.

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować w zwykłych miejscach pracy, tak jak inni ludzie. Chcą i mogą zarabiać własne pieniądze i czuć się ludźmi potrzebnymi innym. Pracodawcy cenią ich jako sumiennych pracowników. Zanim rozpoczną pracę, potrzebują specjalistycznej pomocy, innej niż pełnosprawne osoby.
Stowarzyszenie prowadzi 4 Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centra DZWONI)

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną świetnie sprawdzają się w pracach ogrodniczych i związanych z utrzymaniem zieleni, w przygotowywaniu posiłków i kateringu, i w wielu innych dziedzinach. Możliwość zatrudnienia, przy zapewnieniu odpowiednich warunków oraz ze specjalistycznym wsparciem otrzymują w Zakładach Aktywności Zawodowej. Stowarzyszenie prowadzi 6 takich zakładów. Zatrudnia w nich ok. 200 osób, które wykonują usługi z zakresu m.in. poligrafii, krawiectwa, stolarstwa, prac porządkowych, obsługi hotelu.

Wszyscy mamy prawo do rekreacji i wypoczynku oraz udziału w kulturze. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są często bardziej niż inni wrażliwe i utalentowane. Swoje zainteresowania i pasje mogą realizować w Dziennych Centrach Aktywności, w zespołach, klubach zainteresowań i świetlicach. Stowarzyszenie prowadzi ponad 30 takich placówek dla około 1 100 osób. Prowadzi również 1 ośrodek rehabilitacyjno- wypoczynkowy.

Starsze osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które po śmierci rodziców zostają bez opieki mogą zamieszkać – w tzw. warunkach chronionych – w domach grupowych. Młodsi, zanim zostaną sami, mogą ćwiczyć umiejętności samodzielnego życia
w mieszkaniach treningowych. Stowarzyszenie prowadzi 26 takich domów i mieszkań, z których korzysta blisko 500 osób.

Większość ludzi z niepełnosprawnością intelektualną nie jest traktowana z szacunkiem, nie są słuchani. Zazwyczaj wynika to
z niedoceniania ich umiejętności i stereotypupostrzegania ich jak „duże dzieci”.Ludzie z niepełnosprawnością chcą i mogą być rzecznikami własnych praw. Potrzebują w tym właściwego wsparcia. Stowarzyszenie promuje i wspiera ruch self-adwokatury – występowania w swoich własnych sprawach przez same osoby niepełnosprawne.

PSOUU organizuje sympozja, szkolenia i konferencje, także międzynarodowe. Publikuje broszury, książki oraz filmy szkoleniowe dla profesjonalistów i rodziców. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrafią czytać wydaje publikacje w tekście łatwym do czytania. Wydaje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”.

PSOUU na każdym szczeblu swojej działalności reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Współtworzy ekspertyzy dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności. Występuje z inicjatywami zmian w prawie.


W Polsce działa 125 kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zrzeszających
ponad 13 tysięcy członków – rodziców, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzeństwo i przyjaciół. PSOUU prowadzi
415 placówek, z których korzysta ponad 22 tysiąca dzieci i dorosłych.

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i źródeł samorządowych. PSOUU jest także realizatorem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresGłogowa 2B, 02-639 Warszawa
Adres WWWhttp://www.psouu.org.pl/
Telefon22 848 82 60
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Polskie-Stowarzyszenie-na-rzecz-Os%C3%B3b-z-Upo%C5%9Bledzeniem-Umys%C5%82owym/287705244580382

Badania organizacji

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie