Baza organizacji

Kampania Przeciw Homofobii

NASZA WIZJA
Polska jest krajem, w którym prawa człowieka są respektowane, a każda osoba jest traktowana równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.

NASZA MISJA
Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

NASZE METODY DZIAŁANIA

Rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne
Rzecznictwo, rozumiane jako występowanie w imieniu osób i grup zagrożonych wykluczeniem w ich sprawach, prowadzone jest przez KPH w formie działań politycznych, społecznych i prawnych. Działania polityczne polegają na współpracy z decydentami i decydentami w zakresie ich wpływu i oddziaływania, działania społeczne nakierowane są na wywarcie nacisku na władzę za pośrednictwem opinii publicznej, zaś działania prawne to praktyczne wykorzystywanie instrumentów prawnych do dokonania zmiany, wyciągnięcia konsekwencji wobec ewentualnych sprawców zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz w celu edukacji obywatelskiej.

Tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych
Wdrażanie w różnych obszarach strategicznych systemowych rozwiązań edukacyjnych, które wrażliwe są na specyfikę wynikającą z różnorodności orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, jest niezbędnym elementem polepszania praktyki stosowania prawa oraz poprawiania dostępu osób LGBT do różnych sektorów. Metoda ta polega na włączeniu ww. tematyki do m.in. programów nauczania, materiałów edukacyjnych, standardów postępowania i kodeksów etyki kluczowych grup zawodowych.

Budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego
Zważając na siłę oddziaływania społeczeństwa oraz osób publicznych na zmiany prawne i społeczne, KPH będzie prowadzić szeroko zakrojone działania edukacyjne nakierowane na zwiększanie poparcia społecznego dla praw osób LGBT. Działania te, przyjmujące formę kampanii społecznych, akcji informacyjnych i edukacyjnych oraz publikacji, skierowane będą zarówno do ogólnego społeczeństwa, jak i do przedstawicieli i przedstawicielek kluczowych grup sojuszniczych: rodziców i rodzin osób LGBT oraz znaczących osobistości z obszarów kultury, sportu i nauki.

 

KPH specjalizuje się w organizacji dużych akcji edukacyjnych i społecznych (m.in. kampanie społeczne „Niech Nas Zobaczą”, "Rodzince, Odważcie się Mówić", "Popieram Związki"). Nasze działania edukacyjne skierowane do konkretnych grup społecznych i zawodowych: dziennikarzy_rek, psychologów_ek, kadry nauczycielskiej, policji, pracowników_ic socjalnych, praników_ek.

Organizujemy pomoc prawną i interwencję kryzysową dla ofiar przemocy i dyskryminacji. Jesteśmy zaangażowani w rzecznictwo na rzecz poszanowania praw osób LGBT na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jesteśmy członkiem najważniejszych organizacji parasolowych zrzeszających organizacje działające na rzecz osób LGBT – ILGA-Europe i IGLYO.


MiejscowośćWarszawa, mazowieckie
AdresSolec 30a, 00-403 Warszawa
Adres WWWhttp://www.kph.org.pl/
Telefon(22) 423 64 38
Adres e-mail[email protected]
Facebookhttps://www.facebook.com/lgbt.kph

Badania organizacji

Publikacje organizacji

Zobacz na mapie