Baza organizacji

Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomia jest niezależną, nie nastawioną na zysk, organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną zmierzającą do:

  • powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in. ,
  • zmiany społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom; uprzedzeń, obyczajów i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć,
  • wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy,
  • eliminowania stereotypów i uprzedzeń
  • wspierania emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych,
  • upowszechnienia idei feminizmu, praw człowieka i równości płci,
  • rozwoju demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami.

Fundacja powstała w sierpniu 2007 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Krakowie, ale działamy na terenie całej Polski.


Zobacz na mapie