Prawo

2.8 Wniosek oskarżycielki posiłkowej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

Sąd Rejonowego dla Warszawy - Śródmieściaw Warszawie
X Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82; 00 – 517 Warszawa

 

Pokrzywdzona: Anna Matysak
zam. 00 – 679 Warszawa, ul. Piękna 66 lok. 12

 

Dotyczy sprawy: sygn. akt: X K 222/12

 

 

W N I O S E K

o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem oskarżycielce posiłkowej

 

 

W imieniu własny, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, X Wydział Karny, z dnia 21 kwietnia 2013 r. wydany w sprawie sygn. akt: X K 222/12 i doręczenie mi jako oskarżycielce posiłkowej owego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres podany w niniejszym wniosku.

 

 

Anna Matysak