Prawo

2.4 Apelacja od wyroku oddalającego powództwo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 r.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie
V Wydział Cywilny – Odwoławczy
Al. Solidarności 127
00 – 898 Warszawa

za pośrednictwem:

Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00 – 519 Warszawa

 

Powód:
Anna Laskowska
(adres w aktach)

 

Pozwany:
Maria Kumor
(adres w aktach)

 

Sygn. akt: I C 611/12

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 5.000 zł.

 

 

A P E L A C J A

powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny z dnia  21 grudnia 2012 r., sygn. akt I C 612/12

 

 

Zaskarżam w całości wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt I C 611/12, zarzucając nieważność postępowania i wnoszę o:

  1. uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie jako sądowi I instancji;
  2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 18 maja 2012 r. powódka wniosła do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie pozew o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zakresie zawarcia umowy najmu domagając się zasądzenia od pozwanej na jej rzecz kwoty 2000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie zasady równego traktowania oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Pismem z dnia 10 września 2012 r. powódka rozszerzyła powództwo w ten sposób, że wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 5000 złotych oraz o zobowiązanie pozwanego do umieszczenia w prasie poczytnej na terenie całego kraju przeprosin za dokonane naruszenie zasady równego traktowania stanowiące jednocześnie naruszenie dóbr osobistych powódki na tle pochodzenia etnicznego.

 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 k.p.c., sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz enumeratywnie wskazanych rodzajów spraw, należą do właściwości sądów okręgowych. Należy wskazać, że z dniem rozszerzenia powództwa tj. 10 września 2012 r. zmianie uległa właściwość rzeczowa w sprawie, co oznacza, że sprawa powinna zostać przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

 

Wobec braku podjęcia przez sąd opisanej czynności procesowej, postępowanie zostało dotknięte nieważnością. Jak stanowi przepis art. 379 ust. 6 k.p.c., nieważność postępowania zachodzi wówczas, kiedy sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że w takiej sytuacji, na skutek apelacji, orzeczenie sądu rejonowego ulega uchyleniu bez zniesienia postępowania dowodowego przeprowadzonego na etapie postępowania przed sądem rejonowym (orzeczenie SN z dnia 3 grudnia 1965 r., III PO 44/65 z glosą W. Siedleckiego, OSP 1967, Nr 1, poz. 5).

 

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

 

Anna Laskowska

 

Załączniki:

  1. odpis apelacji,
  2. dowód uiszczenia opłaty sądowej.