Prawo

2.3 Pozew w postępowaniu przed sądem cywilnym

 

Warszawa, dnia  5 lutego 2013 r.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51a
00 – 873 Warszawa

 

Powód:
Paweł Kowalski
(adres powoda)

 

Pozwany:
XYZ Centre Sp. z o.o.
(adres pozwanego)

 

Wps: 6.000 zł.
Opłata sądowa: 300 zł

 

P O Z E W

o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego XYZ Centre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda Pawła Kowalskiego kwoty 3.000 złotych tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 3.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie zasady równego traktowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych,
 3. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w pozwie,
 4. dopuszczenie dowodu z przesłuchania powoda,
 5. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Kariny Gracz na okoliczność przebiegu i treści rozmowy kwalifikacyjnej, w której w dniu 3 grudnia 2012 r. brał udział powód, a także treści rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z powodem w dniu 15 grudnia 2012 r.,
 6. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji procesu rekrutacji, w którym brał udział powód,
 7. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda,
 8. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek procesowych w trybie art. 339 k.p.c.;
 9. nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 3 grudnia 2013 r. powód brał udział w rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie pozwanego przy ul. Puławskiej 100 w Warszawie. Rozmowa kwalifikacyjna była częścią procesu rekrutacji na stanowisko asystenta, a jej przedmiotem była ocena umiejętności i kwalifikacji powoda do pracy na powyższym stanowisku w ograniczonym wymiarze czasu pracy. Jak wynikało z informacji udzielonych powodowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez prowadzącą rozmowę Karinę Gracz, osoba wyłoniona w procesie rekrutacji miała zostać zatrudniona na podstawie umowy – zlecenia. Podczas rozmowy powód podał różne informacje na swój temat, m.in. że jest rencistą. Na skutek podania tej informacji, Karina Gracz zapytała powoda, czy posiada stwierdzoną chorobę psychiczną. Powód stwierdził, że nie musi odpowiedzieć na to pytanie. Zdaniem powoda rozmówczyni wywołała w nim presję i zmusiła go do odpowiedzi na to pytanie. Wówczas powód ujawnił, iż ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną.

 

Dowód:

- przesłuchanie powoda,

- zeznania świadka Kariny Gracz.

 

W dniu 10 grudnia 2012 r. z powodem skontaktowała się telefonicznie Karina Gracz z informacją, że jego aplikacja została odrzucona i oświadczając, iż nie ma obowiązku podania przyczyny odrzucenia aplikacji na stanowisko pracy, także informując, iż XYZ Centre sp. z o.o. nie jest zakładem pracy chronionej. W związku z tą informacją w dniu 10 grudnia 2012 r. powód wystąpił na piśmie do pozwanego z prośbą o pisemne podanie uzasadnienia odrzucenia aplikacji, wskazując, że w jego ocenie pozwany zastosował w procesie rekrutacji niedozwolone kryterium dyskryminacyjne, którym jest niepełnosprawność powoda. Pismem z dnia 21 grudnia pozwany potwierdził słowa Kariny Gracz oraz wskazał, że choroba psychiczna powoda uniemożliwiłaby wykonywanie obowiązków zawodowych na stanowisku asystenta.

 

Dowód:

- przesłuchanie powoda,

- zeznania świadka Kariny Gracz,

- pismo powoda z dnia 10 grudnia 2012 r.,

- pismo pozwanego z dnia 21 grudnia 2012 r.

 

Pismem z dnia 1 lutego 2013 r. powód wystąpił do pozwanego z przesądowym wezwaniem do zapłaty kwoty 3 000 złotych tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność poprzez odmowę zawarcia umowy zlecenia na stanowisku asystenta oraz kwoty 3 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie zasady równego traktowania w powyższym zakresie.

 

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 1 lutego 2013 r.

 

Do dnia dzisiejszego pozwany nie odpowiedział na wezwanie do zapłaty z dnia 1 lutego 2012 r., ani nie zapłacił na rzecz powoda wskazanych w tym wezwaniu kwot.

 

Dowód:

- przesłuchanie powoda.

 

Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (dalej: ustawa antydyskryminacyjna, ustawa) dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce w sytuacji, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystniej niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.


Z niniejszego stanu faktycznego wynika, że cechą, ze względu na którą powód został nierówno potraktowany była niepełnosprawność. Nierówne traktowanie polegało na nie zatrudnieniu powoda jedynie w oparciu o przesłankę choroby psychicznej, na którą cierpi. Wniosek taki nasuwa się po analizie treści rozmów prowadzonych z pozwanym od początku do zakończenia procesu rekrutacji. Pracownica pozwanego po uzyskaniu informacji o chorobie, na którą cierpi powód niemal od razu zakończyła rozmowę kwalifikacyjną. Zachowanie takie jest bardzo czytelne – to niepełnosprawność powoda stanowi cechę, ze względu na którą nie został on zatrudniony. Co istotne, kwalifikacje posiadane przez powoda odpowiadały wymaganiom pracodawcy – czego potwierdzeniem było zaproszenie powoda na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście, może się zdarzyć, że pracownik biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie zostanie w ostateczności zatrudniony, jednak w tym przypadku o braku woli zatrudnienia powoda zadecydował fakt bycia osobą z niepełnosprawnością. Posiadana przez powoda niepełnosprawność w żaden sposób nie utrudniałaby mu pracy na stanowisku asystenta. Na marginesie należy wskazać, że powód od kilku lat znajduje się w stanie remisji, a objawy choroby nie pojawiają się.

 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy antydyskryminacyjnej zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych m.in. ze względu na niepełnosprawność w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

W przedmiotowej sprawie do zakazanego nierównego traktowania doszło na etapie rekrutacji na stanowisko pracy, na którym potencjalny pracownik miał świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakaz dyskryminacji rozciąga się na wszystkie fazy stosunku pracy, w tym na proces rekrutacji (tak: wyrok SN z dnia 5 maja 2011 r., II PK 181/10, niepubl.). Należy uznać, że ratio legis przepisów wprowadzających ochronę osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej było zrównanie ochrony pracowników przed dyskryminacją, bez względu na formę zatrudnienia. Zasadne jest zatem korzystanie z wypracowanej w tym zakresie wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy poprzez stosowanie jej przez analogię.

 

Wskazać należy, że zgodnie z art. 430 k.c. ten, kto jest zwierzchnikiem innej osoby, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności, co oznacza, że pracodawca odpowiada za powstanie szkody spowodowanej przez działanie lub zaniechanie pracownika. Ponadto, jak stanowi art. 120 § 1 k.p. przesłanką powstania odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy jest wyrządzenie szkody przez pracownika osobie trzeciej w wyniku wykonywania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.

 

Roszczenie powoda opisane w pkt. 1 pozwu uzasadnione jest pojawieniem się szkody w postaci utraconych korzyści w majątku powoda na skutek niezatrudnienia go na stanowisku asystenta i wyliczone zostało poprzez dodanie do siebie kwoty wskazanej przez osobę prowadzącą rozmowę kwalifikacyjną jako proponowane na tym stanowisku wynagrodzenie, za okres trzech miesięcy - odpowiadający powszechnie przyjętemu czasowi trwania okresu próbnego, na jaki najczęściej zatrudniani są (także na podstawie umowy zlecenia) nowi pracownicy. Powód dochodzi również kwoty 3 000 złotych tytułem zadośćuczynienia z powodu upokorzenia, jakiego doznał w procesie rekrutacji. Odmowa zatrudnienia powoda z powodu jego niepełnosprawności oraz czytelne zachowanie osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną sprawiły, że powód utracił wiarę w to, że może funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami sprawnymi. Ponadto, działanie pozwanego naruszyło godność powoda. W tym kontekście wart przytoczenia jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. (I PK 169/05, OSNP 2007/7-8/93), w którym stanął na stanowisku, iż dyskryminacja jest nieuchronnie związana z naruszeniem godności drugiego człowieka, a poszanowanie tej godności jest nakazem nie tylko prawnym, lecz również moralnym.

 

W postępowaniach w sprawach z zakresu naruszenia zasady równego traktowania, zgodnie z treścią przepisów art. 14 ust. 2 i 3 ustawy antydyskryminacyjnej stosuje się zasadę przeniesionego ciężaru dowodu. Oznacza to, że na tym, kto zarzuca naruszenie zasady równego traktowania spoczywa obowiązek jedynie uprawdopodobnienia faktu jej naruszenia. W przypadku uprawdopodobnienia tego naruszenia, pozwany obowiązany jest wykazać, że nie dopuścił się naruszenia.

 

Tutejszy Sąd jest właściwy do rozpoznania przedmiotowej sprawy. Z treści przepisu art. 14 ust. 1 ustawy antydyskryminacyjnej wynika, że do postępowań w sprawach z zakresu równego traktowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Przedmiotowa sprawa jest sprawą z zakresu równego traktowania w rozumieniu cytowanej ustawy. Jak stanowi art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy antydyskryminacyjnej, zakazane jest nierówne traktowanie m.in. ze względu na niepełnosprawność w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ze stanu faktycznego niniejszej sprawy wynika, że roszczenie opisane w pkt. 1 pozwu związane jest z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w obszarze rekrutacji prowadzonej dla celów zatrudnienia niepracowniczego, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej, co stanowi podstawę wniesienia przedmiotowego powództwa do tutejszego Sądu.

 

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

 

 

Paweł Kowalski

(podpis powoda)

 

 

Załączniki:

 1. Odpis pozwu wraz z załącznikami;
 2. Pismo powoda z dnia 10 grudnia 2012 r.;
 3. Pismo pozwanego z dnia 21 grudnia 2012 r.;
 4. Wezwanie do zapłaty z dnia 1 lutego 2013 r.;
 5. Dowód uiszczenia opłaty sądowej.