Prawo

prawoPoradnik procesowy w przystępny sposób opisuje możliwe scenariusze dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach o dyskryminację. W pierwszej części omówione są trzy ścieżki prawne - w zależności od rodzaju sądu właściwego do orzekania w danej sprawie: sąd pracy, sąd cywilny i sąd karny. Tu znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak m.in.: kto może złożyć pozew, jaki jest kosz i jak przebiega rozprawa przed sądem. W drugiej części umieszczonych jest osiem pism procesowych, które mogą się przydać na różnych etapach postępowania przygotowawczego i sądowego.

1.1 Postępowanie przed sądem pracy

sąd pracyW sytuacji, kiedy w ramach wykonywania pracy dochodzi do dyskryminacji, pracownicy mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jest to możliwe zarówno w sytuacji kiedy jest się nadal zatrudnionym/ą u dyskryminującego pracodawcy, jak i po zakończeniu zatrudnienia. W tej części zaprezentowana zostanie krok po kroku droga sądowa roszczeń antydyskryminacyjnych w postępowaniu przed sądem pracy.

1.2 Postępowanie przed sądem cywilnym

sąd cywilnyKodeks pracy udziela ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. Gdzie natomiast, powinno się szukać ochrony w sytuacji, kiedy do dyskryminacji doszło w innym obszarze życia? Możliwe jest przecież wystąpienie sytuacji dyskryminacyjnych w obszarze edukacji, zabezpieczenia społecznego, dostępu do dóbr i usług czy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Informacje o tym znajdziesz w tej części poradnika.

1.3 Postępowanie przed sądem karnym

sąd karnyOsoba, która doświadcza zachowań dyskryminacyjnych, bez względu na to czy jest pracownikiem czy też nie, może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym. Dane zachowania spełniające znamiona czynu zabronionego przewidzianego w kodeksie karnym, stanowią przestępstwo, a sprawca takiego czynu ponosi odpowiedzialność karną. Jednak ze względu na specyfikę postępowania karnego, czasami trudno jest ustalić, czy dane zachowanie sprawcy spełnia znamiona danego przestępstwa. W tej części publikacji, zostały przedstawione informacje pozwalające pokrzywdzonemu ocenić, czy dane zachowanie może spełniać znamiona przestępstwa, pod jaki przepis mogą być one zakwalifikowane i jak wygląda postępowanie karne.

2.1 Pozew o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w postępowaniu przed sądem pracy

wzór pismaPełny wzór pozwu o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w postępowaniu przed sądem pracy.

2.2 Apelacja w postępowaniu przed sądem pracy

wzór pismaPełny wzór pisma wznoszącego apelację od wyroku sądu w postępowaniu przed sądem pracy.

2.3 Pozew w postępowaniu przed sądem cywilnym

wzór pismaPełny wzór pozwu o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w postępowaniu przed sądem cywilnym.

2.4 Apelacja od wyroku oddalającego powództwo

wzór pismaPełny wzór pisma wznoszącego apelację od wyroku sądu oddalającego powództwo w postępowaniu przed sądem cywilnym.

2.5 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

wzór pismaWzór zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego.

2.6 Wniosek dowodowy w sprawie karnej

wzór pismaWzór wniosku dowodowego składanego do prokuratury o dopuszczenie do toczącego się postępowania zeznań świadków.

2.7 Zażalenie na umorzenie postępowania

wzór pismaWzór pisma - zażalenia na umorzenie przez prokuraturę postępowania (dochodzenia).

2.8 Wniosek oskarżycielki posiłkowej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

wzór pismaWzór wniosku oskarżycielki posiłkowej do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku.