Fundacja

DANE FUNDACJI:

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska
[email protected]
NIP: 527-270-05-99
REGON: 146852626
KRS: 0000475911

Adres do korespondencji:
ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa
 

 

RACHUNEK BANKOWY:

31 1750 0012 0000 0000 3343 4863
Raiffeisen Bank
SWIFT/BIC: RCBWPLPW 
 

ZARZĄD:

  • Krzysztof Alcer - Prezes Zarządu Fundacji
  • Julia Wygańska
  • Jolanta Wiszowaty

 

RADA FUNDACJI:

  • Karol Kretkowski
  • Wojciech Marchlewski
  • Katarzyna Sekutowicz
  • Krzysztof Śmiszek
  • Michał Tomaszewski

 

STATUT FUNDACJI NAJPIERW MIESZKANIE POLSKA

 

sporządzony dnia 6 sierpnia 2013 r., zaktualizowany 12.09.2019

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Najpierw Mieszkanie Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Siekierę, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym repetytorium A nr 456/2013 sporządzonym w dniu 6 sierpnia 2013 roku przed asesorem notarialnym Emilią Walewską, zastępcą notariusza w Warszawie Agnieszki Taras, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną .

2. Czas działania fundacji jest nieograniczony.

3. Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 5

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

1. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.

2. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

1. rozwój, prowadzenie i upowszechnianie treści portalu internetowego www.rownosc.info, będącego miejscem gromadzenia i publikowania wiedzy oraz doświadczeń z zakresu równości, różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i wykluczeniu,

2. działanie na rzecz rozwoju kompetencji organizacji pozarządowych i administracji publicznej w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i innych form aktywności na rzecz równości, różnorodności i  przeciwdziałania dyskryminacji,

3. działanie na rzecz upowszechniania i przestrzegania praw człowieka oraz standardów etycznych w Polsce,

4. przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wiarę lub jej brak, sprawność, stan zdrowia lub orientację seksualną i inne cechy narażone na wykluczenie i nierówne traktowanie,

5. upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 8

Powyższe cele realizowane są przez działania prowadzone w następujących obszarach pożytku publicznego:

1. rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych,

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4, pkt 1-23 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania:

1. działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą i badawczą, w tym opracowywanie programów edukacyjnych i rozwojowych;

2. upowszechnianie wiedzy na temat zasad równości i niedyskryminacji;

3. organizowanie kursów, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów, szkoleń  i innych form kształcenia;

4. organizowanie konkursów związanych z celami Fundacji i przyznawanie nagród;

5. współpracę z innymi fundacjami i organizacjami, których cele są zgodne z działalnością; fundacji;

6. organizowanie akcji medialnych (kampanii i akcji społecznych);

7. udzielanie dotacji i stypendiów;

8. współpracę z jednostkami edukacyjnymi, w tym przedszkolami, szkołami i szkołami wyższymi;

9. prowadzenie działalności wydawniczej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych;

10. organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu;

11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami życia publicznego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;

12. działania monitorujące i rzecznicze;

13. prowadzenie doradztwa oraz wpieranie zdobywania wiedzy i umiejętności .

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania całym swym majątkiem.

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 12

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz grantów, uzyskanych również od instytucji Unii Europejskiej;

3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

5. zbiórek publicznych.

§ 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Fundatorka powołuje pierwszy Zarząd Fundacji oraz wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu Fundacji.

3. Członków Zarządu Fundacji – z zastrzeżeniem §16 ust. 2. – powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

4.  Rada Fundacji może podjąć uchwałę o powołaniu z grona Zarządu Fundacji Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Skarbnika Zarządu Fundacji.

5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji Zarządu Fundacji, w szczególności na skutek jego rezygnacji, śmierci lub odwołania, mandat powołanego na jego miejsce nowego Członka Zarządu Fundacji wygasa z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji.

6. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można sprawować przez nieograniczoną liczbę kadencji.

7. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji, mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę. Wynagrodzenie ustala Rada Fundacji.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci lub w skutek odwołania.

9. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) rażącego nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu

10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za        przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.

2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji, który zwołuje obrady i ustala ich porządek.

3. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd tworzy Biuro Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.

4. Prezes Zarządu Fundacji może powierzyć obowiązki wynikające z §17 ust. 3. innemu członkowi Zarządu Fundacji.

§ 18

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

f) podejmowanie wszelkich działań niezastrzeżonych przepisami niniejszego statutu dla innych podmiotów.

2. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba kierująca obradami Zarządu Fundacji bądź inna osoba przez nią wyznaczona.

3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania Zarządu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu Członków Zwyczajnych.

2. Pierwszych trzech Członków Zwyczajnych Rady Fundacji powołuje Fundatorka.

3. Członków Zwyczajnych Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem §19 ust. 2.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania go z Rady Fundacji przez pozostałych Członków Zwyczajnych Rady.

5. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Fundacji w trakcie pełnienia funkcji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji, a także nie mogą być zatrudnieni w Fundacji czy to na podstawie umowy o pracę, czy jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości, lub jakimkolwiek stosunku, który mógłby wywoływać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

8. Członkowie Zwyczajni Rady Fundacji winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć Fundacji pomocą w uzyskaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

9. Członkowie Zwyczajni Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 20

1. Pracę Rady Fundacji organizuje Przewodniczący Rady Fundacji, wybrany przez Radę Fundacji spośród jej Członków Zwyczajnych.

2. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia jeden z jej Członków. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji lub nieudzielenia przez niego upoważnienia do przewodzenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu Członkowie Zwyczajni Rady Fundacji.

3. Obsługę pracy Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy.

§ 21

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Rady Fundacji, przy czym wszyscy Członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady Fundacji.

2. Uchwały Rady Fundacji podpisuje przewodniczący posiedzenia.

3. Oświadczenia woli Rady Fundacji składa Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez Radę inny członek Rady Fundacji.

§ 22

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji;

b) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów pozostałych Członków Zarządu Fundacji;

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;

d) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji;

e) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Fundacji oraz opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd Fundacji;

f)  inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami statutu.

 

2. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Rady Fundacji należy nawiązywanie i rozwiązywanie z Członkami Zarządu stosunku pracy, o którym mowa w §16 ust. 7.

§ 23

1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może przyznać godność Honorowego Członka Rady Fundacji osobie szczególnie zasłużonej dla Fundacji.

2. Honorowy Członek Rady Fundacji ma prawo udziału w obradach Rady Fundacji.

3. Członkowi Honorowemu Rady Fundacji przysługuje głos doradczy przy podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.

4. Utrata godności Honorowego Członka Rady Fundacji następuje na skutek dobrowolnej rezygnacji lub na podstawie uchwały Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Medale i odznaczenia

§ 25

Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia i przyznaje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 26

1. Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu, na wniosek Zarządu Fundacji, podejmuje Rada Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i mogą być podjęte po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.