Wydarzenia

Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej


Data wydarzenia: 16-18.11.2017
Miejsce: Warszawa , mazowieckie

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

ORGANIZATORZY: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Goethego w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

JĘZYK: angielski

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: Dr Agnieszka Mrozik, Instytut Badań Literackich PAN, Jun.-Prof. Anna Artwińska, Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Lipsku, Dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

WYDARZENIA KONFERENCYJNE: Wykład prof. Sigrid Weigel (16 listopada 2017): Instytut Goethego, ul. Chmielna 13A, Warszawa

Pokaz filmu "Solidarność według kobiet" i dyskusja (17 listopada 2017): Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI: https://drive.google.com/file/d/0B3rhHfCaUD-8MWFlbGVXXzFvcUE/view

ABSTRAKTY KONFERENCYJNE I INFORMACJE O UCZESTNI(CZ)KACH:
https://drive.google.com/file/d/0B3rhHfCaUD-8RmxCSXBTUXVNbGs/view?usp=sharing

OPIS KONFERENCJI: Mimo że zarówno badania nad socjalizmem/ komunizmem/ realnym socjalizmem, jak i nad pokoleniowością, a także nad społecznymi i kulturowymi rolami kobiet i mężczyzn prowadzone są na całym świecie z niezwykłą intensywnością, trudno znaleźć prace starające się konsekwentnie łączyć ze sobą te trzy kompleksy problemowe. Tymczasem – i to przekonanie stanowi punkt wyjścia konferencji – komunizm był zjawiskiem, w którym poszczególne jego podmioty (z ruchami opozycyjnymi włącznie) artykułowały swoją pokoleniową oraz płciową przynależność (np. „dzieci rewolucji”, „pokolenie odbudowy”, „pokolenie 68”, „stalinistki”, „pokolenie wegetariańskie”, „kobiety Solidarności”) i które także z perspektywy współczesnej, tj. po transformacji ustrojowej, daje się opowiedzieć jako historia generacyjna osób definiujących się/ zdefiniowanych przez określone biologicznie i kulturowo role płciowe.

Celem konferencji jest metodologiczna refleksja nad tym, czy i w jakim stopniu użycie kategorii pokolenia do badań nad komunizmem implikuje użycie kategorii płci i vice versa. Z drugiej strony interesują nas konkretne studia przypadków, ukazujące możliwość takich przedstawień i odczytań komunizmu, w których na pierwszy plan wysuwają się aspekty generacyjne i płciowe – kobiece i męskie – jako cechy dystynktywne i formacyjne komunizmu. Zarówno koncepcja „pokolenia”, jak i kategoria „gender”, mimo ich niewątpliwej użyteczności w objaśnianiu procesów historycznych, społecznych i kulturowych, powinny być przy tym traktowane krytycznie, jako kategorie służące przede wszystkim wytwarzaniu stałych, esencjonalnych podmiotów i tożsamości.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywę literaturoznawczą, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Wezmą w niej udział badaczki i badacze zajmujący się studiami nad historią, polityką i kulturą tzw. demokracji ludowych w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i Jugosławii. Liczymy, że dzięki porównaniom i paralelom uda się nam pokazać z jednej strony komunizm jako zjawisko zróżnicowane pod względem przynależności grupowych, z drugiej stworzyć nowe, metadyskursywne języki w celu opisu tej specyfiki. W dalszej perspektywie zależy nam na znalezieniu alternatywnych formuł opisu komunizmu, wykraczających poza dyskursy akcentujące, odpowiednio, jego „totalitarny” lub „antytotalitarny” charakter.

ORGANISERS: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Slavonic Studies at the University of Leipzig, Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences, Goethe Institute in Warsaw, History Meeting House

ORGANISING COMMITTEE:
Dr Agnieszka Mrozik, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Jun.-Prof. Anna Artwińska, Institute of Slavonic Studies, University of Leipzig, Dr Magdalena Grabowska, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

LANGUAGE: English

CONFERENCE EVENTS: Key-note speech prof. Sigrid Weigel (16 November 2017): Goethe Institute in Warsaw, ul. Chmielna 13A, Warsaw

"Solidarity according to Women" movie screening and discussion (17 November 2017): History Meeting House, ul. Karowa 20, Warsaw

CONFERENCE PROGRAM: https://drive.google.com/file/d/0B3rhHfCaUD-8MWFlbGVXXzFvcUE/view

CONFERENCE BOOKLET:
https://drive.google.com/file/d/0B3rhHfCaUD-8RmxCSXBTUXVNbGs/view?usp=sharing

EVENT DESCRIPTION: Although research on socialism/ communism/ state socialism, as well as research on generations and gender, is conducted extensively around the world, scholarship that combines these three theoretical perspectives is still scarce. As an academic and intellectual endeavour, this conference originates from the need for a scholarly perspective that conceptualises communism in Central and South-Eastern Europe as a social and political phenomenon within which various social and political actors (including the individuals and groups working within the communist/ socialist states, and the representatives of opposition movements) articulated their identities through gender and generation. It rests on the observation that, seen through the analytical lenses of “gender” and “generation”, communism may be articulated as a history of individuals and groups of people who define themselves through certain biological and social and cultural affiliations. These articulations span identities such as: “children of the revolution”, “Bolshevik feminists”, “rebuilding (postwar) generation”, “generation 1968”, “women of Solidarity”, and many more.

The objective of the conference is to provide both an academic and a methodological examination of the extent to which the usage of “gender” as analytical category in research on communism implies the usage of “generation”, and vice versa. We are interested in concrete “case studies” illustrating possibilities of such representations and readings of communism that bring to the fore “generations” and “gender” as distinctive and formative aspects of communism in Central and South East Europe. As analytical categories, both “gender” and “generations” should be approached with caution: as categories that regardless of their undeniable descriptive and explanatory potential, still may serve as analytical tools for the production of the fixed, essentialist identities.

The conference is an interdisciplinary endeavour that combines the literary and cultural studies perspective with that of history, anthropology and sociology. It gathers researchers involved in studies on history, politics and culture of the so-called “people's democracies”, including (but not limited to) Soviet Union, Poland, Czechoslovakia, East Germany, Bulgaria, Hungary, Romania and Yugoslavia. We believe that during the conference we will draw comparisons and parallels that will help us to reframe communism as a diverse social phenomenon spanning various generational and gender identities. We also hope to initiate a debate on new meta-discourses that may help us describe and analyse this diversity. The long-term goal of this event is to search for alternative frames to describe and analyse communism—ones that go beyond the narrative that focus on its “totalitarian” and/ or anti-totalitarian character.