Wydarzenia

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej- jak jej przeciwdziałać? Warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek


Data wydarzenia: 27.03.2015
Miejsce: Kraków , małopolskie

 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Fundacja
Dialog-Pheniben zapraszaja na bezpłatne warsztaty dla dziennikarek i
dziennikarzy oraz studentów i studentek dziennikarstwa – MOWA NIENAWIŚCI
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ- JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ?
 
Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i
dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach.  Podczas
zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi
zagrożenia dla grup mniejszościowych  oraz  jak ją rozpoznawać.
 
Warsztaty obejmują Województwo Małopolskie  i
będą odbywały się w Krakowie 27 marca 2015 roku.  Termin nadsyłania
zgłoszeń to 21 marca 2015 roku. Wszelkie pytania o i zgłoszenia proszę
wysyłać na adres e-mail:  [email protected]


Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach. Podczas zajęć będziemy dyskutować o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać. Granica między mową nienawiści a wolnością przekonań i słowa jest bardzo płynna i to powoduje, że identyfikowanie mowy nienawiści nie jest łatwe. Dodatkowym utrudnieniem jest również fakt, że nie ma jednej obowiązującej definicji, a te istniejące nie zawsze oddają istotę zjawiska w sposób precyzyjny. Ważną część zajęć stanowić będzie komponent koncentrujący się na sposobach reagowania i przeciwdziałania mowie nienawiści oraz refleksja o tym jaką rolę w tym zakresie odgrywa środowisko dziennikarskie.

Przebieg:
Warsztaty podzielone będą na trzy części. Pierwszą z nich stanowić będzie wykład ekspercki wprowadzający w zagadnienia związane z tematem warsztatu. Druga część skupiać się będzie na roli stereotypów w kształtowaniu wizerunku grup mniejszościowych. Trzecia część zajęć dotyczyć będzie rozpoznawania i reagowania na mowę nienawiści w mediach, refleksji nad tym jak środowisko dziennikarskie może włączyć się w działania przeciwko mowie nienawiści. Będziemy również dyskutować o tym jak pisać o mniejszościach.

Metody stosowane podczas warsztatu będą zróżnicowane. Istotna będzie część teoretyczna (wykład), jak również dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami prasowymi, prezentacje, oraz indywidualna refleksja.

Kontakt: [email protected] 

RAMOWY PROGRAM
I. Wykład wprowadzający

II. STEREOTYPY A KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCH
Cel:
-analiza stereotypów i uprzedzeń wobec różnych grup społecznych,
-refleksja nad tym, jak stereotypy wpływają na życie ludzi, do których się odnoszą
-jak grupy obciążone negatywnym stereotypem mogą wpływać na zmianę ich postrzegania
- uświadomienie, w jaki sposób różne komunikaty (pisemne i ustne) wpływają na sposób postrzegania różnych grup.

III. ANALIZA OBRAZÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Cel:
-Rozwijanie świadomości na temat historycznego kontekstu
-Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów wizualnych
-Wzmacnianie umiejętności interpretacyjnych i obserwacyjnych
-Rozwijanie konceptualnych technik uczenia się

IV. MOWA NIENAWIŚCI W MEDIACH- JAK JĄ ROZPOZNAWAĆ, JAK REAGOWAĆ?
Cel:
-uwrażliwienie osób uczestniczących na słowa-startery nienawiści i słowa-nośniki tejże;
-analiza emocjonalnej funkcji języka i konsekwencji odpowiedzialnego/nieodpowiedzialnego posługiwania się nią;
-analiza relacji nadawca-odbiorca i odczytywanie intencji jawnych oraz ukrytych w przekazie medialnym;
-rozróżnianie perswazji i manipulacji;
-kwestia wolności wypowiedzi i odpowiedzialności nadawcy za słowo.

Osoby prowadzące:
Joanna Talewicz-Kwiatkowska- doktor antropologii kulturowej. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Zakładem Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses – Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych poświęconych tematyce romskiej, mniejszości i wielokulturowości. Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, poświęconych zagadnieniom praw człowieka, mniejszości narodowych i etnicznych oraz dialogu międzykulturowego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i kompetencji międzykulturowych- absolwentka Akademii Treningu Atnydyskryminacyjnego.

Małgorzata Kołaczek – doktor nauk politycznych, wykłada w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka programu Socrates/ Erasmus, grantu Marii Curie-Skłodowskiej Komisji Europejskiej Multi – Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe, International Leadership Visitor Program Departamentu Stanu USA, absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami romskimi, pomagając w tworzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych i dofinansowanych z UE i budżetu państwa. Prowadzi także warsztaty i zajęcia ze studentami i studentkami oraz przedstawicielami i
przedstawicielkami środowiska romskiego z zakresu m.in. historii i kultury Romów i Romek, public relations oraz pozyskiwania środków z UE. Uczestniczka wielu badań, dotyczących społeczności romskiej i grup mniejszościowych. Tłumaczka tekstów naukowych i popularno-naukowych.