Wydarzenia

Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Data wydarzenia: 24-25.04.2017
Miejsce: Słupsk , pomorskie
Organizowane przez: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

 

 

 

 

 

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

zapraszają na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

pod honorowym patronatem 

Jego Magnificencji
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
dra hab. inż. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku
prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona

Prezydenta Miasta Słupska
Roberta Biedronia

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska

24 - 25 kwietnia 2017 r.
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

 


Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej. 

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obo­wiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest jednym z ważniejszych testów funkcjonowania każ­dej demokracji. Również polskie społeczeństwo jest zróżnicowane i należą do niego przedstawicielki i przedstawiciele grup mniejszościowych. Niestety, jak donoszą raporty badawcze, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji z powodu pochodzenia, płci, koloru skóry, wyznawanej religii, wieku, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Nie godząc się na taką praktykę, podjęliśmy wyzwanie zorganizowania II edycji konferencji, która  jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, uwrażli­wianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności.

Cele konferencji wynikają z przekonania o randze, ale też aktualności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej. Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i  międzynarodowym, dotyczących m.in. braku poszanowania praw mniejszości społecznych, praktyk dyskryminacyjnych, czy dylematów dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, środowisko akademickie w naszym przekonaniu powinno podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, kształtowania postaw szacunku i zrozumienia dla odmienności. Pierwsza edycja konferencji potwierdziła potrzebę skonfrontowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a jej rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Podczas drugiej edycji konferencji pragniemy zadać następujące pytania. W jaki sposób tworzyć zaplecze dla edukacji równościowej? Czy podobnie rozumiemy równość i procesy dyskryminacyjne? Czy homofobia jest cechą współczesnych społeczeństw, czy raczej jest następstwem braku wiedzy, różnic światopoglądowych, przekonań moralno-etycznych, czy zwyczajnego braku empatii? Jakie są mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej? Jaka jest, a jaka może i powinna być rola edukacji na rzecz przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji?

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w drugim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach.
Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej) lub/i warsztatach metodycznych.

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;
  • mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej (media, polityka, itp.);
  • procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;
  • możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;
  • rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;
  • prawa seksualne i reprodukcyjne;
  • płeć/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność w praktykach społeczno-kulturowych;
  • polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych;
  • IV faza feminizmu: ruchy kobiece w Polsce/kobiety w przestrzeni publicznej/kobiety a sztuka;
  • miejsce i przestrzenie Innego.

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.