Słownik

Zasada non refoulement

Jedno z podstawowych praw cudzoziemców/cudzoziemek zagrożonych prześladowaniami w kraju pochodzenia. Opiera się na międzynarodowych staraniach zapewnienia wszystkim ludziom jednakowej szansy korzystania z praw człowieka, w szczególności prawa do życia, wolności od tortur i okrucieństwa, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, a także wolności i bezpieczeństwa osobistego.  

Zasada ogranicza dopuszczalność wydalenia osoby, której nie przyznano statusu uchodźcy/czyni, a której grozić może niebezpieczeństwo prześladowania w kraju pochodzenia. Osobie takiej państwo powinno zagwarantować inna formą ochrony (np. zgodę na pobyt tolerowany, praktykowany w wielu krajach, w tym w Polsce) lub przynajmniej ochronić przed ekstradycją.

Jako jedna z najważniejszych instytucji prawa chroniących osoby prześladowane zapisana zarówno w dokumentach międzynarodowych (np. Konwencji Genewskiej), jak i krajowych (Ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Nie dotyczy osób, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar Prawo

Źródła

  • KmakMagdalenai Tokarz Bartłomiej (red.), Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego – organizacja i zasady funkcjonowania. Podręcznik, Helsińska Fundacja Praw człowieka, Warszawa 2006. http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/KPUMOrganizacjaiZasadyFunkcjonowania.pdf data pobrania: 17.12.2012.
  • Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie 28 lipca 1951 r. oraz w Protokole Nowojorskim dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku 31 stycznia 1967 r., Dz. U. 1991 nr 119 poz. 515, 516, 517, 518.
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Dz. U. z 2012 poz. 680.
  • UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, November 1997, dostępne na: http://www.unhcr.org/refworld/docid/438c6d972.html data pobrania: 17.12.2012.
Publikacje z zakresu