Słownik

Zarządzanie wiekiem

Sposób zarządzania firmą, w którym w celu zwiększania efektywności przedsiębiorstwa wykorzystuje się potencjał zasobów ludzkich wynikający ze zróżnicowania wiekowego pracowników i pracownic.

Polityka zarządzania wiekiem najczęściej koncentruje się na grupie zatrudnionych 50+, ponieważ to znaczący odsetek osób w tym wieku napotyka na problemy w utrzymaniu bądź podjęciu zatrudnienia. Na poziomie systemowym polityka zarządzania wiekiem zmierza do umocnienia pozycji i zwiększenia obecności osób w wieku dojrzałym na rynku pracy oraz zwiększenia ich konkurencyjności oraz polepszenia jakości życia zawodowego. Wynika to z obecnych kierunków rozwoju ekonomicznego obranych przez Unię Europejską – w ramach strategii na rzecz wzrostu zatrudnienia, zwiększenia produktywności i spójności społecznej „Europa 2020” założono podwyższenie do końca bieżącej dekady wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 75 %, w tym również poprzez zwiększenie uczestnictwa w rynku m.in. starszych pracowników.

Na poziomie pojedynczej firmy strategia ta ma za zadanie pełne wykorzystanie możliwości, doświadczeń i kompetencji zatrudnionych osób oraz modelowanie efektywnej współpracy i łączenia potencjałów pracowników/pracownic w różnym wieku.

Zarządzanie wiekiem opiera się na różnorodnych działaniach z wielu obszarów funkcjonowania firmy, przede wszystkim wykorzystuje katalog narzędzi i instrumentów polityki personalnej. Celem jest stworzenie środowiska pracy oraz zapewnienie warunków pracy dostosowanych do wieku i możliwości zatrudnionych osób.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wymienia 8 kluczowych wymiarów zarządzania wiekiem:

 • rekrutacja
 • kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie
 • planowanie i rozwój kariery zawodowej
 • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia
 • ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy
 • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy
 • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę
 • podejścia kompleksowe

Zarządzanie wiekiem wpisuje się w szersze podejście zarządzania różnorodnością, które oznacza zarządzanie zespołami ludzkim zróżnicowanymi pod względem wieku, płci, rasy, wyznania, itd.

Opracowane przez: Magdalena Chustecka
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Wiek
Obszar Praca

Źródła

 • A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006
 • Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, red. Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010
 • Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010
 • Integration and participation of older persons in development, Background papers of Ageing, Social Policy and Development Division, United Nation
Publikacje z zakresu