Słownik

Zakłady pracy chronionej (ZPCh)

Status

Status zakładu pracy chronionej przyznaje wojewoda w formie decyzji administracyjnej. Status może  otrzymać pracodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - przez okres minimum 6 miesięcy - w wysokości:
  • co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • co najmniej 30% w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
 • użytkuje obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
 • zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Uprawnienia

Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej daje możliwość korzystania z różnych instrumentów finansowych: zwolnień podatkowych oraz pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 • Zwolnienia podatkowe obejmują:
  • zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, PTU, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), z tym że: w przypadku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zaś w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych – zwolnienie następuje, jeżeli czynność podlegająca opodatkowaniu pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem ZPCh,
  • zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • Wsparcie ze środków publicznych (PFRON) obejmuje:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ,
  • dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; dofinansowanie jest udziale na podstawie złożonego wniosku bezpośrednio przez PFRON na zasadach pomocy de minimis.
   Wypełniony wniosek należy składać w Biurze PFRON w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13.
  • zwrot kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych, administracyjnych z zastrzeżeniem, że są to wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacja wypłacana jest w transzach na podstawie umowy zawartej między ZPCh a PFRON.

Wypełniony wniosek  należy złożyć w wojewódzkim oddziale PFRON, właściwym dla siedziby  zakładu pracy chronionej. Dane adresowe oddziałów wojewódzkich PFRON są dostępne na witrynie Funduszu.

Obowiązki

Prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień :

 • z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym,
 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej).

Sposób gospodarowania  środkami zgromadzonymi na  ZFRON musi zostać szczegółowo określony w regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin jest tworzony w każdym zakładzie pracy chronionej w oparciu o obowiązujące przepisy, a także specyficzne potrzeby niepełnosprawnych pracowników zakładu.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Praca

Źródła

 • www.pfron.org.pl
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmian)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.)
Publikacje z zakresu