Słownik

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)

Status

Status zakładu aktywności zawodowej przyznaje marszałek województwa. Status może otrzymać jednostka organizacyjno-finansowa, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • zatrudnia co najmniej 70% osób niepełnosprawnych (stan zatrudnienia w ZAZ ustala się w osobach), w szczególności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, lub
  • zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobą psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Jednakże stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
 • przystosowała obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ZAZ do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowała do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiska pracy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety, stołówki) i ciągi komunikacyjne,
 • uzyskała pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej na danym terenie.

 Zakłady aktywności zawodowej mogą być tworzone przez powiaty lub gminy oraz fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.  Celem ich funkcjonowania ma być zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Uprawnienia

Status zakładu aktywności zawodowej daje możliwość korzystania ze środków PFRON na utworzenie ZAZ oraz finansowanie jego działalności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON na utworzenie ZAZ nie może przekroczyć 65% poniesionych kosztów, zaś w 90% poniesionych kosztów w przypadku dofinansowania działalności ZAZ.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON należy składać do Marszałków Województw, właściwych dla siedziby ZAZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są oni dysponentami środków PFRON w zakresie wsparcia zakładów aktywności zawodowej.

Obowiązki

Organizator ZAZ ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu aktywności na który przeznacza:  

 • uzyskane dochody z prowadzonej działalności,
 • środki pochodzące ze zwolnień z podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości),
 • środki pochodzące z nieodprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zakładowy fundusz aktywności przeznaczany jest na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych np. na zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu  i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, a także na dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenia itp.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Praca

Źródła

 • www.pfron.org.pl
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmian),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51, poz.307, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776).
Publikacje z zakresu