Słownik

Uchodźstwo

Proces zmiany miejsca stałego pobytu (usual  residence) w sytuacji zagrożenia prześladowaniami. W odróżnieniu od migracji nie zachodzi całkiem dobrowolnie, a jest wynikiem sytuacji polityczno-społecznej w danym miejscu (najczęściej konfliktów zbrojnych, ale nie tylko).

Uchodźstwo dzieli się na:

  • zewnętrzne – zachodzi, gdy osoba zmuszona sytuacją opuszcza państwo, którego jest obywatelem/lką  i rezygnuje z jego ochrony, uznając, że władze państwowe nie wywiązały się należycie z obowiązku zapewnienia ochrony;
  • wewnętrzne - zachodzi, gdy osoba zmuszona sytuacją opuszcza miejsca stałego pobytu /zamieszkania, ale nie przekracza granicy uznanej za międzynarodową.

W celu uniknięcia kontrowersji prawnych postulowane jest stosowanie terminów "przesiedlenia wewnętrzne" bądź "wysiedlenia wewnętrzne" zamiast uchodźstwa  wewnętrznego, gdyż wedle litery prawa (np. Konwencja Genewska) ochrona międzynarodowa dotyczy tylko uchodźstwa zewnętrznego. Jednakże praktyczne działania organizacji zajmujących się problematyką (np. Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) obejmują zazwyczaj oba typy uchodźstwa.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

  • Kmak Magdalena i Tokarz Bartłomiej (red.), Klinika prawa uchodźczego i migracyjnego – organizacja i zasady funkcjonowania. Podręcznik, Helsińska Fundacja Praw człowieka, Warszawa 2006.
Publikacje z zakresu