Słownik

Trener pracy

Jest to kluczowy termin w modelu zatrudnienia wspomaganego. Odnosi się do osoby, która pełni rolę asystenta, coach’a, tutor’a, doradcy zawodowego. Celem wsparcia trenerskiego jest pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu i utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej.

Podstawowe zadania trenerów pracy: 

 • Ocena potrzeb i możliwości klienta/ki
 • Określenie profilu zawodowego klienta/ki
 • Pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych 
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami 
 • Analiza stanowiska pracy 
 • Zatrudnienie na konkretnym stanowisku pracy 
 • Wsparcie w miejscu pracy i poza nim 
 • Stałe monitorowanie przebiegu pracy.
 • Stała współpraca z rodziną i otoczeniem klienta/ki 

Długość wsparcia trenerskiego zależy od konkretnego klienta, jego potrzeb i możliwości, może trwać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Zakres zadań trenerskich związany jest też konkretnym modelem zatrudnienia wspomaganego. Poszczególne organizacje pozarządowe wyróżniają różne etapy zatrudnienia wspomaganego, stąd też zadania trenerskie mogą się różnić. Zatrudniony trenerk/a najczęściej współpracuję z zespołem specjalistów takimi jak: doradca/czyni zawodowy/a, psycholog/żka, rehabilitanci/tki wzroku, słuchu itp. Niekiedy wsparcie trenerskie pojawia się dopiero na pewnym etapie, kiedy osoba z niepełnosprawnością skorzysta z konsultacji pozostałych specjalistów/ek. 

System kształcenia i zatrudnienie:
Nie istnieje jeden system kształcenia trenerów pracy. W Europie istnieją kierunku studiów, które kształcą tego typu osoby. W Polsce zatrudnienie wspomagane jest domeną organizacji pozarządowych. Największe organizacje, które kształcą i zatrudniają trenerów/ki pracy to Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Eudajmonia, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Szkolenie na trenera/kę może trwać od około 40 godzin do nawet 100! Większość z organizacji organizuje szkolenia dla już zatrudnionych pracowników/czek. 

28 września 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pdbyła się konferencja na temat zatrudnienia wspomaganego, która miała na celu wymianę doświadczeń i próbę odpowiedzi czym jest zatrudnienie wspomagane w Polsce i jaka jest rolą trenera pracy. Od tego czasu Ministerstwo próbuję włączyć koncepcję ZW w główny nurt polityki i uzyskać stałe i nieprojektowe finansowanie dla tego narzędzia aktywizacji zawodowej. 

Etyka trenerów/ek pracy
Wsparcie trenerskie jest alternatywą dla getta Zakładów Pracy Chronionej, gdzie osoby były zatrudnione na specjalnych warunkach i tylko ze względu na swoją niepełnosprawności. Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego kładzie nacisk na etykę (wartości) i standardy pracy trenerów/ek pracy. Wsparcie trenerskie ma uniezależniać klienta/kę, budować jego samodzielność, wiarę w siebie i świadomość własnego potencjału. 
EUSE (European Union of Supported Employment) wyróżnia 8 podstawowych wartości i standardów:

 • Indywidualność.
 • Szacunek.
 • Samostanowienie 
 • Świadomy wybór klienta/ki
 • Upodmiotowienie 
 • Poufność
 • Elastyczność wsparcia 
 • Dostępność wsparcia
Opracowane przez: Marcin Fiedorowicz

Obszar Praca

Źródła

Publikacje z zakresu