Słownik

Szklane ściany

Zjawisko zajmowania przez kobiety funkcji pomocniczych, peryferyjnych, administracyjnych  (np. sekretarki, recepcjonistki, asystentki, pracownice biurowe) w stosunku do mężczyzn zajmujących stanowiska kierownicze. Funkcje pomocnicze wiążą się z niskim prestiżem i wynagrodzeniem, jednocześnie wymagając wysokich kompetencji interpersonalnych, wiedzy na temat sposobu funkcjonowania firmy, etapu realizacji zadania (często to sekretarki czy asystentki wprowadzają w codzienne funkcjonowanie w miejscu pracy dyrektorów / prezesów / kierowników wyłonionych np. w wyniku konkursu). Na stanowiskach pomocniczych nie ma możliwości zdobycia doświadczenia i kompetencji uważanych za niezbędne na stanowiskach kierowniczych, gdyby nawet uznać, że osoba ma takie kompetencje, w kulturach organizacyjnych zwykle nie bierze się w ogóle pod uwagę możliwości awansu „z sekretariatu do gabinetu”. Stanowiska kierownicze, widoczne za „szklanymi ścianami”, ale nieosiągalne, wiążą się z większym zakresem władzy i decyzyjności, a także większymi zarobkami i prestiżem społecznym.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć
Obszar Praca

Źródła

  • Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.  
  • Danuta Duch-Krzystoszek, Natalia Sarata: Praca, W: Raport Polityka równości płci. Polska 2007 - Raport, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2007.  
  • Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2007.
Publikacje z zakresu