Słownik

Szklane ruchome schody

Zjawisko szybkiego awansu mężczyzn wykonujących zawody sfeminizowane, stereotypowo postrzegane jako „kobiece”, na stanowiska kierownicze, związane z wyższymi zarobkami i większym prestiżem (np. stanowiska dyrektorów placówek oświatowych). Pojęcie „szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble kariery, jednocześnie stawiającą bariery przed kobietami chcącymi awansować w branżach kobiecych.

Zjawisko to jest szczególnie widoczne w edukacji, zarówno w systemie edukacji formalnej, jak i na uczelniach wyższych. Mimo, że kobiety stanowią większość w grupie osób kończących uczelnie z tytułem magistra, tylko dwa uniwersytety w Polsce są zarządzane przez kobiety (Rektor Uniwersytet Warszawskiego prof. Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja). Pracą wszystkich szkół politechnicznych w Polsce kierują mężczyźni.

Kobiety stanowią ok. 78% osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli w sektorze oświaty, ale już 70% zajmuje stanowiska dyrektorskie. Kuratorami oświaty jest już procentowo więcej mężczyzn (9 mężczyzn na 16 osób), mimo, że każda osoba zajmująca stanowisko kuratora jest nauczycielką/nauczycielem, a zatem wywodzi się ze środowiska, gdzie mężczyzn było znacznie mniej. A jednak w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze stanowiskiem wiążącym się z władzą, prestiżem, zarządzaniem różnorodnymi zasobami, decyzyjnością, a zatem tymi atrybutami, które stereotypowo przypisywane są mężczyznom, w odsetek mężczyzn wyraźnie wzrasta.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć
Obszar Praca

Źródła

Publikacje z zakresu