Słownik

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa bywa też nazywana rehabilitacją poprzez pracę. Zgodnie z zapisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychrehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.”

Przez wiele lat, jako podejście wspierające osoby niepełnosprawne, w Polsce dominowała rehabilitacja medyczna, która ma za cel przywrócenie sprawności organizmu i, jeśli to możliwe, fizyczną kompensację skutków niepełnosprawności.

Zgodnie ze wzmiankowaną ustawą „ rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy”.

Rehabilitacja zawodowa jest kluczowa w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Praca jest nie tylko sposobem na niezależność  ekonomiczną, daje też poczucie sensu i przydatności społecznej.  Innym efektem podjęcia pracy jest nawiązanie nowych kontaktów. Osoby niepełnosprawne przestają być jedynie odbiorcami działań bliskich czy państwa , ale też stają się podmiotami życia społecznego. Nie mniej ważny jest również wizerunek pracującej osoby niepełnosprawnej: kogoś kto płaci podatki, a nie jest tylko biorcą różnego rodzaju świadczeń. Pracujące osoby niepełnosprawne postrzegają też siebie jako aktywnych i samodzielnych uczestników życia społecznego.

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wspierana jest przez państwo między innymi za pomocą dofinansowań wynagrodzeń i ulg dla pracodawców.  

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Praca

Publikacje z zakresu