Słownik

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna jest całokształtem działań wspierających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje rehabilitację społeczną głównie jako: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
Z jednej strony kładzie nacisk na umiejętności i kompetencje samej osoby niepełnosprawnej, w tym pełnienie ról społecznych, z drugiej strony widać duży nacisk na działania państwa i społeczności, w których osoby niepełnosprawne żyją.

Elementami rehabilitacji społecznej jest rehabilitacja medyczna czy zawodowa.

W przypadku osób z nabytą niepełnosprawnością rehabilitacja społeczna powinna umożliwić powrót do życia społecznego i wykształcić takie mechanizmy, które pozwolą kompensować skutki niepełnosprawności

Rehabilitacja społeczna z natury swej ma charakter włączający i nie segregacyjny. Jest to proces, który uczy lub przywraca samodzielność. Jednym z jej elementów jest adekwatna do potrzeb edukacja (patrz: integracyjnysegregacyjny system edukacji) dla samych niepełnosprawnych i edukacja społeczeństwa dla zrozumienia potrzeb i sytuacji osób niepełnosprawnych.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Praca

Źródła

Publikacje z zakresu