Słownik

Queer disability

Nieheteroseksualne osoby z niepełnosprawnościami. Zarówno kategoria nieheteroseksualności (geje, lesbijki, osoby biseksualne, osoby transeksualne, interseksualne oraz takie, które nie określają swojej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej), jak i niepełnosprawności (niepełnosprawność sensoryczna, ruchowa, intelektualna, psychiczna, niepełnosprawności sprzężone, choroby przewlekłe – niepełnosprawności widoczne i niewidoczne) jest bardzo szeroko traktowana i nie stanowi katalogu zamkniętego.

Określenie to powstało jako wyraz specyfiki doświadczeń, w tym specyfiki wykluczeń, jakich doświadcza nieheteroseksualna osoba z niepełnosprawnością (patrz: dyskryminacja wielokrotna). W świadectwach tych osób pojawia się charakterystyczny wątek marginalizacji nie tylko w społeczeństwie jako takim, ale w ramach grup mniejszościowych (brak miejsca na perspektywę nieheteroseksualną w organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami / niezrozumienie bądź brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami w środowisku LGBTQ).

Pierwsze konferencja poruszająca szerokie spektrum zagadnień poświęconych problematyce queer disability zorganizowana została w San Francisco w 2002 roku.

Opracowane przez: Magdalena Chustecka
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

Publikacje z zakresu