Słownik

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej i Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat jest tym szczeblem samorządu terytorialnego, do zadań którego należą główne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powiat ma między innymi obowiązek opracowywanie i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie. Programy te dotyczyć powinny: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Program taki powinien być podstawowym narzędziem planowania powiatowych działań wpierających osoby niepełnosprawne. Powinien on być także zgodny z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych. Sam program powinien być opracowywany we współpracy z lokalną administracją, instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi.

Dobrze napisany program powinien identyfikować potrzeby osób niepełnosprawnych, planować działania na ich rzecz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem oraz określać wysokość środków finansowych niezbędnych do jego realizacji.

Starosta powinien corocznie sprawozdawać się z realizacji programu.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS

Źródła