Słownik

Potrzeby strategiczne

W kontekście zapewniania równości płci, potrzeby strategiczne dotyczą długoterminowego wpływu na społeczne, polityczne, ekonomiczne położenie kobiet w systemie społecznym. Odnoszą się już nie tylko do potrzeb samych kobiet, koncentrujących się wokół podstawowych warunków bytowych, lecz orientują się na wprowadzenie strategicznej zmiany w społecznych relacjach płci. 

O ile potrzeby praktyczne muszą zostać pilnie zaspokojone, by podstawowe obszary życia jednostek były zabezpieczone, tak potrzeby strategiczne odnoszą się do perspektywy długoterminowej i do samodzielnego decydowania o kierunkach rozwoju i do wpływu na swoją pozycję w systemie społecznym. Potrzeby strategiczne kobiet wiążą się zatem z niezależnością, władzą i możliwością brania udziału w procesach podejmowania decyzji.

Potrzeby strategiczne nie są tak łatwo rozpoznawalne, jak potrzeby praktyczne, ale odpowiedź na nie wpływa na systemową zmianę pozycji kobiet w społeczeństwie.

Tak jak potrzeby praktyczne mogą zostać zaspokojone poprzez dostarczenie bezpośredniego wsparcia rzeczowego lub materialnego, potrzeby strategiczne sytuują się na bardziej zaawansowanym poziomie i wiążą się z budowaniem długoterminowej niezależności ekonomicznej, decyzyjnej, wolności wyboru. Dla ich realizacji nie wystarczy proste, bezpośrednie wsparcie materialne, potrzeby te bowiem koncentrują się w sferze świadomości nierówności, poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości i wpływu, zaangażowania do działania na rzecz zmiany. Potrzeby strategiczne, związane z zaplanowaniem długoterminowej zmiany i strategiczną zmianą położenia kobiet w systemie społecznym, nie mogą być jednak skutecznie realizowane, jeśli nie poprzedza ich lub nie towarzyszy im zaspokajanie potrzeb praktycznych, związanych z podstawowymi warunkami bytowania.

Opracowane przez: Natalia Sarata
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu