Słownik

Perspektywa równościowa

Perspektywa równościowa to zjawisko uwzględniania opinii, potrzeb, głosu różnorodnych grup w tworzeniu prawa, polityk, strategii, projektów. Przyjęcie perspektywy równościowej pozwala na ujrzenie wpływu różnorodnych wymiarów tożsamości, takich jak płeć, sprawność fizyczna i intelektualna, orientacja seksualna , przynależność etniczna, itp. na postrzeganie i funkcjonowanie ludzi w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, politycznego, rodzinnego. Często dopiero jej przyjęcie ujawnia różnice w położeniu różnych grup, uprzednio traktowanych jako jednorodna grupa, a tym samym podważa neutralność polityk publicznych. Pozwala to na zaplanowanie i wdrożenie działań, które mogą zapobiegać nierównemu traktowaniu, jak również zwalczać zaistniałe nierówności i tworzyć stategie i polityki z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup i jednostek niezależnie od ich cech tożsamości.

Opracowane przez: Katarzyna Sekutowicz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Publikacje z zakresu