Słownik

Perspektywa płci

Perspektywa płci to perspektywa, która ujawnia nacechowanie płciowe różnorodnych zjawisk społecznych, polityk, projektów, wskazując tym samym znaczenie płci biologicznej i kulturowej dla sytuacji kobiet i mężczyzn. Przyjęcie perspektywy płci pozwala na ujrzenie wpływu płci kulturowej i biologicznej na postrzeganie i funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, politycznego, rodzinnego. Często dopiero jej przyjęcie ujawnia różnice w położeniu kobiet i mężczyzn, uprzednio traktowanych jako jednorodna grupa, a tym samym podważa neutralność danego zjawiska czy polityki ze względu na płeć.

Pojęcie perspektywy płci jest stosowane zamiennie z perspektywą równości płci, i stanowi podstawę strategii gender mainstreaming, polegającej na włączaniu perspektywy płci we wszystkie realizowane polityki, projekty, podejmowane decyzje.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu