Słownik

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano do życia w 1991 roku na mocy obowiązującej wtedy Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnychhttp://rownosc.info/bibliography/document/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-1997-r-o-rehabilitacji-z, a nazwa stanowiska brzmiała: Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych.   W myśl aktu z 1991 roku Pełnomocnik miał tylko cztery ustawowe obowiązki; katalog zadań Pełnomocnika znacznie się rozrósł na mocy Ustawy z 1997 roku.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - obecnie jest to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów. Od 1991 roku stanowisko Pełnomocnika piastowało 12 osób (Joanna Staręga-Piasek pełniła tę funkcję dwukrotnie). Obecny Pełnomocnik, Jarosław Duda pełni tę funkcję od 2007 roku i jest najdłużej urzędującym Pełnomocnikiem w historii tego stanowiska.   

Pełnomocnik nadzoruje wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik sprawuje nadzór głównie poprzez koordynację zadań wynikających z tej ustawy. Ustawa ta określa również zakres kompetencji Pełnomocnika. Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • inicjowanie, nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy,
  • inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie,
  • organizowanie konferencji i szkoleń,
  • udzielanie informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
  • opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
  • inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organem doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Swoje zadania Pełnomocnik wykonuje przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Pełnomocnik z mocy Ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest Prezesem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Prawo

Źródła

Publikacje z zakresu