Słownik

Opór

Termin zaczerpnięty z prac Michela Foucault, analizowany również przez teoretyków queer (w Polsce np. przez Jacka Kochanowskiego), oznaczający niezgodę na podporządkowanie się większościowym, heteroseksualnym i heteronormatywnym normom, narzucanym przez system obowiązkowego heteroseksualizmu. W praktyce oznacza różnego rodzaju praktyki przekraczania i kontestowania norm, w tym heteroseksualnych np. za sprawą praktyk homoseksualnych, odróżniania się od wzorów męskości lub kobiecości w ubiorze, zachowaniu, praktykach seksualnych itd.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła