Słownik

Ochrona czasowa

Jest to jeden z czterech sposobów udzielenia ochrony cudzoziemcom i cudzoziemkom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obok [1] statusu uchodźcy/ ochrony uzupełniającej, [2] azylu oraz [3] zgody na pobyt tolerowany

Ta forma ochrony dotyczy cudzoziemców i cudzoziemek, którzy przybywają do Polski masowo w wyniku wojny (w tym także domowej), konfliktu etnicznego, obcej inwazji lub rażących naruszeń praw człowieka w miejscu ich uprzedniego zamieszkania. Jej czasowość określona jest stanem rzeczy w kraju, z którego pochodzą cudzoziemcy (udzielana jest do momentu, kiedy możliwy staje się bezpieczny powrót do uprzedniego miejsca zamieszkania), jednak nie dłużej niż na rok (istnieje możliwość jej dwukrotnego przedłużenia na okres 6 miesięcy).

Osoba, której udziela się ochrony czasowej uzyskuje: 

  • kartę pobytu i zezwolenie na zamieszkanie na okres jednego roku,
  • bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie,
  • prawo do bezpłatnej opieki medycznej, 
  • prawo do pracy i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel polski, 
  • prawo do nauki,
  • możliwość uzyskania polskiego dokumentu podróży, o ile nie posiada innego.

Tę formę ochrony można przyznać bez względu na to, czy przybycie cudzoziemców miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową.

Odpowiedni urzędnicy polscy mogą podjąć się łączenia rodzin: bliscy krewni cudzoziemca, któremu udzielono ochrony czasowej mogą otrzymać wizy i zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony.

Po zakończeniu okresu ochrony czasowej cudzoziemiec/cudzoziemka powinieni otrzymać wsparcie w  zorganizowaniu powrotu do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego przybyli.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar Prawo

Źródła

Publikacje z zakresu