Słownik

Model Społeczny

O modelu społecznym niepełnosprawności mówi się wtedy, gdy uznamy, że niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń doświadczanych przez osoby nią dotknięte, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budownictwa użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność jest więc wynikiem barier, jakie napotka osoba niepełnosprawna. Przyczyna niepełnosprawności tkwi nie w jednostce, ale w barierach społecznych, ekonomicznych.

Innymi słowy model społeczny zwraca uwagę na rolę społeczeństwa w zapewnianiu równości wszystkim członkom, bez postrzegania osób niepełnosprawnych jako ludzi ze "specjalnymi potrzebami". Istotne jest znoszenie barier, zarówno psychologicznych jak i fizycznych. Model społeczny wiąże niepełnosprawność z rozwojem społecznym. Osoby niepełnosprawne są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, wnoszącymi istotny wkład w proces jego rozwoju.

Zgodnie z nim osoby niepełnosprawne postrzegane są jako dyskryminowana mniejszość, której przysługują pewne prawa. Nadrzędnym celem jest stopniowa zmiana postaw społeczeństwa oraz włączanie tej grupy do możliwie najpełniejszego uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia.

Na tym modelu myślenia o niepełnosprawności są oparte obowiązujące definicje niepełnosprawności takich organizacji jak: Światowa Organizacja Zdrowia czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

por. Model Medyczny

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS

Źródła

Publikacje z zakresu