Słownik

Milenijne Cele Rozwoju

To „zobowiązania, które ludzkość powinna wypełnić, aby móc w skuteczny sposób stawić czoła wyzwaniom XXI wieku”.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, informacja o Zgromadzeniu Milenijnym

 

Zostały podpisane podczas 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych tzw. Szczytu Milenijnego w 2000 roku przez 189 państw członkowskich ONZ jako element Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Zobowiązują bogate i biedne kraje do wspólnej pracy na rzecz zapewnienia powszechnego prawa do rozwoju i uwolnienia kobiet, mężczyzn oraz dzieci od życia w biedzie.
To osiem kluczowych kierunków działania i rozwoju w latach 2000 – 2015, które mają przełożyć wspólne wartości ONZ na konkretne działania.
Do podstawowych wartości, na których powinny opierać się stosunki międzynarodowe zaliczono: wolność z podkreśleniem prawa mężczyzn i kobiet do wolności; równość szczególnie w dostępie do owoców rozwoju; solidarność z zapewnieniem sprawiedliwego podziału kosztów i obciążeń oraz zobowiązaniem tych, co odnoszą największe korzyści z owoców globalizacji do udzielania pomocy tym, którzy korzystają z niej najmniej; tolerancja i szacunek wobec różnic wewnątrz i pomiędzy społeczeństwami; poszanowanie środowiska naturalnego i jego ochrona poprzez zmianę istniejących wzorców produkcji i konsumpcji; wspólna odpowiedzialność za kierowanie światowym rozwojem gospodarczym i społecznym oraz za usuwanie zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

 

OSIEM MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU:

Milenijny Cel Rozwoju 1: WYELIMINOWAĆ SKRAJNE UBÓSTWO I GŁÓD

 • W latach 1990-2015: zmniejszyć o 1/2 liczebność populacji cierpiącej z powodu głodu i o 1/2 liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie.

Milenijny Cel Rozwoju 2: ZAPEWNIĆ POWSZECHNE NAUCZANIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

 • poprzez zapewnienie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.

Milenijny Cel Rozwoju 3: PROMOWAĆ RÓWNOŚĆ PŁCI I AWANS SPOŁECZNY KOBIET

 • poprzez wyeliminowanie nierównego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wyższych szczeblach do 2015 roku.

Milenijny Cel Rozwoju 4: OGRANICZYĆ UMIERALNOŚĆ DZIECI

 • poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat.

Milenijny Cel Rozwoju 5: POPRAWIĆ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ NAD MATKAMI

 • poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek.

Milenijny Cel Rozwoju 6: OGRANICZYĆ ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ CHORÓB ZAKAŹNYCH

 • ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób;
 • powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.

Milenijny Cel Rozwoju 7: ZAPEWNIĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie metod hamujących zubożenie środowiska naturalnego (odwrócenie tendencji w zakresie eksploatacji zasobów);
 • do 2020 roku osiągnięcie znacznej poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów;
 • zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody pitnej.

Milenijny Cel Rozwoju 8. STWORZYĆ GLOBALNE PARTNERSKIE POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU

 • wypracowanie dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach, przewidywalnego i nikogo nie dyskryminującego systemu handlowo – finansowego;
 • zobowiązanie uczestników systemu do podejmowania działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa;
 • uwzględnienie szczególnych potrzeb państw najsłabiej rozwiniętych, wyspiarskich i śródlądowych;
 • zwiększenie skali redukcji długów poważnie zadłużonych ubogich krajów, umorzenie długów zaciągniętych w ramach oficjalnej pomocy bilateralnej oraz zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju dla krajów podejmujących działania mające na celu ograniczenie ubóstwa;
 • wypracowanie strategii na rzecz zapewnienia pracy młodemu pokoleniu; zwiększenie dostępu do leków dla krajów rozwijających się oraz umożliwienie im korzystania z dobrodziejstw nowych technologii (zwłaszcza informacyjnych i komunikacyjnych).

Podstawą finansowania Milenijnych Celów Rozwoju są granty fundowane przez rządy 22 najbogatszych krajów należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (Europa Zachodnio-Północna, Nowa Zelandia, Australia, Kanada, USA, Japonia).

Realizacja przebiega wedle opracowanych planów inwestycyjnych i strategii finansowych, a polega głównie na inwestycjach ekonomicznych w ubogich miejscach globu. Podejmowane inicjatywy dotyczą kilku głównych obszarów: kapitału rzeczowego i infrastruktury, kapitału ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

W działania zaangażowanych jest wiele osób i organizacji/ instytucji, ale nie brak też sceptyków podzielających wątpliwości co do tego, czy MCR zostaną zrealizowane.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

Publikacje z zakresu