Słownik

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zakres działalności Rady i jej zadania również zapisane są w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W założeniu Rada ma być forum współdziałania organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do zakresu działania Rady należy, między innymi, przedstawianie Pełnomocnikowi:

  • propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
  • propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
  • opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
    • aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych,
    • planów finansowych oraz sprawozdań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
    • rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji.
Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Prawo

Źródła