Słownik

Instytucje ds. równości / equality bodies

To z założenia niezależne instytucje dające wsparcie osobom dyskryminowanym, monitorujące i raportujące przypadki dyskryminacji oraz upowszechniające zagadnienia związane z równym traktowaniem. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane europejskim prawodawstwem do ich powoływania, szczególnie w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę i etniczność (Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne) oraz płeć (Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu).

Z powodu braku konkretnych wytycznych dla państw członkowskich UE na temat zasad organizowania tego typu instytucji, w poszczególnych krajach funkcjonują one wedle różnych modeli:

  • od wąskiego podejścia zapewniającego jedynie implementację i ochronę prawa europejskiego w tym zakresie, po szeroko zakrojoną misję zabezpieczania i promocji norm oraz wartości równościowych;
  • od promowania równości i zwalczania dyskryminacji ze względu na jedną, dwie po kilka przesłanek określonych przez europejskie dyrektywy dotyczące równego traktowania – płeć, rasę i etniczność, wiek, orientację seksualną, religię i wyzwanie oraz niepełnosprawność;
  • rzadko kiedy statutowo zajmują się dyskryminacją wielokrotną.

Do ich zadań w obszarze ochrony osób dyskryminowanych należą takie aktywności, jak te skierowane bezpośrednio do osób:

  • dostarczanie informacji na temat prawa antydyskryminacyjnego i możliwości podjęcia legalnych działań związanych ze zwalczaniem dyskryminacji;
  • wparcie osób dyskryminowanych w osiąganiu polubownych rozstrzygnięć (mediowanie pomiędzy osobami a instytucjami/ organizacjami);
  • udzielanie porad prawnych i reprezentowanie osób, które doświadczyły dyskryminacji;

oraz działania kierowane do całego społeczeństwa:

  • przeprowadzanie niezależnych badań nt dyskryminacji i publikowanie raportów;
  • przygotowywanie rekomendacji dla rządu;
  • organizowanie kampanii informacyjnych i innych form promocji równego traktowania;
  • współpracowanie z pracodawcami i usługodawcami w celu wypracowania równościowych dobrych praktyk.

W Polsce funkcję krajowej instytucji odpowiedzialnej za realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Do głównych zadań Pełnomocnika należą: koordynacja działań międzyresortowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, realizacja zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Opis zadań szczegółowych oraz inne informacje nt. instytucji na stronie: rownetraktowanie.gov.pl.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

Publikacje z zakresu