Słownik

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC)

(ang. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia)

Agenda Unii Europejskiej utworzona decyzją Rady Ministrów UE w czerwcu 1997 roku w Wiedniu oraz przekształcona w wyniku decyzji przedstawicieli państw członkowskich z grudnia 2003 roku w Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Formalnie EUMC działał od kwietnia 2000 roku do lutego 2007 roku.

Głównymi zadaniami EUMC było:

  • prowadzenie badań nad skalą rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i ich przyczynami;
  • gromadzenie danych związanych z rasizmem. ksenofobią i antysemityzmem; tworzenie w ich oparciu i upowszechnianie analiz porównawczych poszczególnych krajów UE;
  • upowszechnianie dobrych praktyk przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi;
  • wspieranie efektywnej polityki przeciwdziałania rasizmowi na poziomie UE.

W 2000 r. EUMC utworzyło Europejską Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii (RAXEN). Była to sieć krajowych punktów centralnych znajdujących się w każdym państwie członkowskim UE, które EUMC zobowiązało do gromadzenia danych i informacji dotyczących sytuacji w zakresie rasizmu, ksenofobii i związanych z nimi przejawów nietolerancji. W Polsce krajowym punktem kontaktowym była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Intencją przekształcenia Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej było rozszerzenie działalności UE związanej z gromadzeniem danych i pracą analityczną na pozostałe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Opracowane przez: Magdalena Chustecka
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

  • „Działalność Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w 2006 r.”, Wspólnoty Europejskie, 2008
  • http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeanmonitoringcentreonracismandxenophobia.htm
Publikacje z zakresu