Słownik

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest organem sądowym Unii Europejskiej, a podstawy prawne jego funkcjonowania oraz zakres kompetencji uregulowane są w traktach. Jego zadaniem jest zapewnienie, by prawo unijne było interpretowane i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych wynikłych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu. W ramach swoich traktatowych zadań Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spełnia następujące funkcje:

  • kontroluje legalność aktów instytucji Unii Europejskiej,
  • czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów
  • dokonuje wykładni prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Niezwykle ważną kompetencją Trybunału jest odpowiadanie na tzw. pytania prejudycjalne zadawane przez sądy powszechne państw członkowskich, które w toku postępowań powezmą wątpliwości, co do ważności i wykładni prawa unijnego. W ten sposób, wiele wątpliwości dotyczących stosowania i zakresu dyrektyw antydyskryminacyjnych zostało wyjaśnionych przez Trybunał. Co więcej, Trybunał niejednokrotnie dokonuje bardzo progresywnej, wręcz prawotwórczej interpretacji unijnych regulacji równościowych, czego przykładem jest np. wyrok w sprawie Coleman v Attridge Law, w którym Trybunał orzekł o zakazie tzw. dyskryminacji przez asocjację (o której nie wspominają Dyrektywy antydyskryminacyjne).

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, co oznacza, że reprezentowane są wszystkie krajowe porządki prawne UE. Trybunał jest wspomagany przez 8 rzeczników generalnych, których rolą jest przedstawianie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych przed Trybunał.

Opracowane przez: Krzysztof Śmiszek
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Obszar Prawo

Publikacje z zakresu