Słownik

Audytowanie pod kątem płci / Gender equality audit

Audyt pod kątem płci oznacza badanie i ewaluację programów, strategii, polityk pod kątem tego, w jakim stopniu i w jakich obszarach uwzględniają perspektywę płci kulturowej, a także – w jaki sposób wpływają na sytuację kobiet i mężczyzn. Pojęcie to jest jednym z elementów polityki gender mainstreaming, przywoływanym przede wszystkim w odniesieniu do polityk publicznych, funkcjonowania urzędów administracji publicznej, analizy, w jaki sposób realizowana polityka, uwzględniając m.in. legislację, przepisy podatkowe, dystrybucję środków z budżetu gminy/państwa, wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn. Audyty pod kątem płci analizują przychody i wydatki rządów z perspektywy płci. Podstawowe założenie audytów to fakt, że polityki publiczne wpływają w różny sposób na kobiety i mężczyzn, co wynika z różnych ról płciowych, a także z niższego statusu ekonomicznego kobiet. Dlatego głównym celem audytów pod kątem płci jest doprowadzenie do takich zmian w polityce, które przyczynią się do wzrostu równości płci.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu