Słownik

Analiza wpływu na płeć (gender impact assessment)

Analiza wpływu na płeć (gender impact assessment) pozwala ocenić istniejące i/lub potencjalne skutki konkretnych decyzji, działań, polityk na sytuację kobiet i mężczyzn, uwzględniając ich różnorodność w obrębie każdej z płci (różne grupy kobiet i mężczyzn). Dzięki takiej analizie wiemy, czy istnieją znaczące dysproporcje w korzyściach czy negatywnych skutkach, jakie ponosi każda z płci w wyniku decyzji czy działania, i możemy te różnice neutralizować, zapobiegając tym samym pogłębianiu się nierówności i dyskryminacji.

Przykład: decyzja o likwidacji żłobka czy przedszkola znacznie mniej korzystnie wpływa na sytuację kobiet w wieku reprodukcyjnym (mniej korzystanie niż na sytuację mężczyzn czy kobiet w wieku 45+), ponieważ to od tej płci najczęściej oczekuje się opieki nad dziećmi, powołując się przy tym na tradycyjnie pojmowane role płciowe. Spojrzenie na decyzję o likwidacji placówki z perspektywy płci – ocena wpływu na płeć – pozwoli zobaczyć, że ta decyzja nie oznacza jedynie braku instytucjonalnej opieki dla grupy małych dzieci, ale także konieczność przejęcia tej opieki przez dużą grupę kobiet, których sytuacja na rynku pracy staje się przez to jeszcze trudniejsza.

Na poziomie projektu analiza wpływu na płeć prognozuje, jak działania realizowane w projekcie wpłyną na sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze problemowym, jakie rezultaty, w odniesieniu do grupy kobiet i mężczyzn przyniesie projekt (tego też dotyczą pytania 4. i 5. w Standardzie minimum).

Przykład: realizacja w ramach projektu działania pn. „Akademia Młodej Mamy” i adresowanie działania wyłącznie do kobiet powoduje utrwalenie istniejących nierówności – postrzegania rodzicielstwa wyłącznie w kontekście macierzyństwa oraz niskiego udziału mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, co stanowi jedną z barier równości, i może zniechęcać mężczyzn do postrzegania siebie w kategoriach aktywnego, zaangażowanego ojca. Dzięki analizie wpływu na płeć wyraźnie zobaczymy, w jaki sposób tak zaplanowane działanie wpłynie na sytuację kobiet, a w jaki – na sytuację mężczyzn, a mając taką wiedzę, możemy podjąć decyzję o jego modyfikacji tak, by promować równość płci.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu