Słownik

Analiza pod kątem płci (gender analysis)

Analiza pod kątem płci (gender analysis) to analiza obszaru problemowego, której celem jest zebranie informacji o położeniu kobiet i mężczyzn (dziewcząt i chłopców) w danym obszarze problemowym i ujawnienie różnic między nimi, a następnie analiza tych różnic z uwzględnieniem płci kulturowej (gender), norm i ról proponowanych czy narzucanych kobietom i mężczyznom w danej kulturze.

Przykład: Zajmując się problemem wysokiego bezrobocia w mieście X, sprawdzamy, jaki jest udział kobiet i mężczyzn w grupie osób bezrobotnych, w podziale na wiek, wykształcenie czy staż pracy. Jeśli dostrzegamy różnice w położeniu kobiet i mężczyzn, sprawdzamy, z czego taka sytuacja może wynikać (jakie branże są popularne w tym mieście, czy liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach jest wystarczająca, czy istnieje zjawisko wyjazdów zarobkowych mężczyzn/kobiet itp.). Po zgromadzeniu danych ilościowych wiemy jak wygląda sytuacja każdej z płci i taka analiza pozwala zastanowić się, co można zmienić, wpłynąć na sytuację tej płci, która znajduje się w trudniejszej sytuacji.

Analiza pod kątem płci pozwala zatem lepiej zidentyfikować i zrozumieć role pełnione w społeczeństwie przez kobiety i mężczyzn, w tym podział ról wynikający z tzw. społecznego kontraktu płci. Dzięki temu możliwe jest określenie praktycznych i strategicznych potrzeb każdej z płci i dostosowanie działań czy decyzji do faktycznie zdiagnozowanych potrzeb kobiet i mężczyzn, zarówno jeśli chodzi o cele działań, jak i sposób ich realizacji.

Przykład: w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku analizy pod kątem płci wprowadzono możliwość finansowania opieki nad dziećmi podczas realizacji projektów.

Do analizy pod kątem płci służą narzędzia analizy 3R/4R i analiza „cztery kroki”.

Opracowane przez: Małgorzata Jonczy-Adamska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu