Słownik

Agencja Praw Podstawowych (FRA)

ang. The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA

Niezależna, wyspecjalizowana agencja Unii Europejskiej, przekształcona w 2007 roku z Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC). Jej celem jest zapewnianie instytucjom wspólnotowym i państwom członkowskim Unii Europejskiej pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego.

Zadania agencji opisane na oficjalnej stronie internetowej można podzielić na trzy główne kategorie:

  • Zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji i danych nt. praw podstawowych (ich łamania, szanowania, respektowania, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk);
  • Dostarczanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji Europejskiej wsparcia eksperckiego w postaci wniosków i opinii na tematy szczegółowe i na temat rozwoju sytuacji w zakresie praw podstawowych;
  • Rozwijanie multimediów i zasobów informatycznych w celu propagowania dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i zwiększenia świadomości obywateli UE w zakresie praw podstawowych.

Agencja prowadzi badania, analizy i sondaże, zbierając materiały do wydawanych zarówno cyklicznie, jak i jednorazowo publikacji. Należą do nich publikacje tematyczne i dwa rodzaje sprawozdań rocznych: na temat praw podstawowych i na temat własnej działalności.

Chcąc uniknąć powielania prac, agencja ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym, zwłaszcza z Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), właściwymi agencjami Wspólnoty i organizacjami rządowymi oraz organami publicznymi, w tym z krajowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw człowieka. Tworzy także sieć współpracy ze społeczeństwem obywatelskim („platforma praw podstawowych”).

Agencja utrzymywana jest z dotacji od Wspólnoty, płatności otrzymywanych za świadczone usługi i wkładów finansowych organizacji, z którymi agencja współpracuje, krajów kandydujących i państw, z którymi UE zawarła układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar Prawo

Źródła

Publikacje z zakresu