Słownik

Abolicja

Wedle języka polskiego to „akt prawny nakazujący umorzenie lub niewszczynanie postępowania karnego”. To także umorzenie długu, kary, zobowiązania (np. zaległych składek ZUS, podatkowych).

Decyzję o abolicji, w rozumieniu ustawowego, powszechnego aktu łaski, podejmuje parlament w formie ustawy.

Przykład: Abolicja dla cudzoziemców - oznacza przyznanie prawa umożliwiającego zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w Polsce bez uregulowanego statusu pobytu. Możliwość skorzystania z abolicji otrzymują cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w określonym ustawowo czasie i z zastrzeżeniem, że pobyt był nieprzerwany. Procedura wymaga złożenia odpowiedniego formularza w wyznaczonym czasie. W przypadku pozytywnej decyzji wydawane jest cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na określony czas (np. 2 lata). W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. W przypadku decyzji odmownej można odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Przy każdej abolicji określane są warunki odmowy zalegalizowania pobytu na mocy abolicji.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar Prawo

Źródła

Publikacje z zakresu